Reziliere unilaterala. Daune interese reprezentand c/v. serviciilor de paza.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I - SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ

Dosar nr(...) (Număr în format vechi 2107/2009)

DECIZIA COMERCIALĂ NR. 66

Şedinţa publică de la 12 februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR I-(...) (...)

GREFIER (...)-(...) T.

Pe rol soluţionarea apelului declarat de apelanta S.C. E. SALUBRITATE S.A. împotriva sentinţei comerciale nr.357 F din data de 14 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a – Secţia Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata S.C. E. T. S.R.L.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanta prin avocat T. B., cu împuternicire avocaţială nr. (...) din 8.12.2009, intimata prin avocat N. M., cu împuternicire avocaţială nr. 16 din12.02.2010.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :

Apelanta, prin avocat, învederează faptul că administratorul societăţii apelante a formulat plângere penală împotriva martorilor propuşi de societatea reclamantă care au fost audiaţi în acest dosar la instanţa de fond şi depune o dovada în acest sens. Totodată arată că alte cereri nu mai are de formulat şi nici probe de administrat.

Intimata, prin avocat, arată că alte cereri nu mai are de formulat şi nici probe de administrat.

Nemaifiind cereri de formulat şi nici probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe apelul declarat.

Apelanta, prin avocat, solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat, desfiinţarea sentinţei atacată şi pe cale de consecinţă respingerea acţiunii formulată de reclamantă, cu cheltuieli de judecată, conform chitanţei depusă.

În susţinere, arată că a intervenit rezilierea contractului din culpa exclusivă a reclamantei şi recunoaşte că din culpa sa o parte din neregulile intervenite cu ocazia întocmirii facturilor nr. 626/2008 şi 666/2008, conform centralizatoarelor anexate şi depuse la dosar din care rezultă că nu s-au efectuat în totalitate orele de pază, încălcând prin aceasta planul de pază care face parte integrantă din contract.

Mai arată că nu se poate reţine afirmaţia intimatei în sensul că agenţilor de pază le-au fost acordate bonificaţii care nu se regăsesc în contabilitatea apelantei, întrucât fiind o societate cunoscută nu şi-ar putea permite a nu evidenţia în contabilitate anumite sume de bani.

Intimata, prin avocat, solicită respingerea apelului ca nefondat, menţinerea sentinţei atacată ca fiind legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată. Depune concluzii scrise.

În susţinere, arată că rezilierea contractului s-a făcut unilateral şi intenpestiv de către apelantă, fără consultarea intimatei şi fără un motiv întemeiat.

Se mai arată că apelanta nu a depus la dosarul cauzei nici un mijloc de probă din care să rezulte că rezilierea contractului a operat din culpa sa, în schimb intimata a dovedit că şi-a îndeplinit cu stricteţe obligaţiile contractuale. Arată că din diferite motive care nu au legătură cu conduita angajaţilor intimatei, apelanta a încheiat un alt contract de pază care nu poate exonera răspunderea contractuală.

C U R T E A

Prin sentinţa comercială nr.357/14.07.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a a fost admisă cererea formulată de reclamanta (...) E. T. S.R.L. S, constatând reziliat contractul de prestări servicii nr.72/30.08.2008, obligând pârâta la plata către reclamantă a sumei de 141.492 lei, fără TVA, cu titlu de daune interese contractuale, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Potrivit contractului nr.72/30.08.2008 reclamanta s-a obligat să asigure paza obiectivelor din patrimoniul pârâtei pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1.09.2008, preţul serviciilor prestate fiind stabilit la 6.5 lei/h/agent de pază.

Potrivit art.11 din contract, în cazul rezilierii contractului de către beneficiar, fără acordul prestatorului şi fără motive întemeiate la adresa serviciilor acestuia, beneficiarul este obligat cu titlu de daune interese la plata serviciilor pe toată perioada contractului.

Prin adresele nr.4661/1.12.2008 şi 4675/2.12.2008 pârâta comunică reclamantei faptul că, datorită unor neconcordanţe apărute cu privire la efectuarea serviciilor de pază, înţelege să renunţe la aceste servicii începând cu data de 1.12.2008.

Tribunalul reţine că din probele administrate în cauză iniţiativa rezilierii contractului aparţine societăţii pârâte, nedatorându-se că această reziliere este imputabilă reclamantei, ca atare pârâta a încălcat dispoziţiile art.11 din contract, angajându-şi astfel răspunderea contractuală faţă de reclamantă constând în plata unor daune interese reprezentând c/val. serviciilor pe toată durata contractului.

Se reţine că suma solicitată cu titlu de despăgubiri nu a fost contestată de către pârâtă.

Împotriva acestei sentinţe formulează apel pârâta pentru următoarele motive:

Hotărârea apelată nu este motivată conform dispoziţiilor art.261 C.pr.civ., aceasta necuprinzând motivarea în fapt şi în drept care a format convingerea instanţei cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

În opinia apelantei, hotărârea nu evocă raţiunile instanţei ce a pronunţat-o, motiv pentru care o consideră arbitrară, nerăspunzând niciunui argument invocat de părţi, nerezultând nici faptul că s-a răspuns tuturor argumentelor în mod implicit, prin raţionamente logice.

Se invocă Hotărârea CEDO din 15.03.2007 în cauza Gheorghe contra României.

Pe fondul cauzei apelanta învederează faptul că din punctul său de vedere, nu are ce critica în hotărârea atacată, necunoscând raţiunile pe care instanţa le-a avut la bază în momentul în care a pronunţat-o.

Analizând actele dosarului, motivele de apel invocate, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Principala critică adusă de către apelantă sentinţei de fond se referă la faptul că aceasta nu cuprinde elementele prev. la art.261 alin.1 C.pr.civ., punând accentul pe lipsa motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, cum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

Curtea nu poate reţine aceste critici ale apelantei considerându-le total nefondate, având în vedere că hotărârea apelată cuprinde toate elementele imperativ prevăzute de lege, instanţa a argumentat soluţia pronunţată atât în fapt, cât şi în drept, arătând dovezile pe care şi-a întemeiat soluţia.

Motivele de apel cuprind critici de ordin general, teoretic aduse hotărârii instanţei de fond, fără a arăta în concret încălcările procedurale invocate, temeiurile juridice pe care îşi întemeiază apelanta cererea, ba chiar cuprinde motive ce denotă necunoaşterea sentinţei atunci când se arată că pe fondul cauzei nu există critici ale hotărârii atacate, apelanta necunoscând raţiunile pe care instanţa le-a avut în vedere în momentul în care a pronunţat-o.

Cu toate acestea, având în vedere dispoziţiile art.292 alin.2 C.pr.civ., Curtea constată că hotărârea atacată este legală şi temeinică.

Astfel, din probele administrate în cauză s-a reţinut în mod corect faptul că rezilierea contractului încheiat de către părţi s-a făcut unilateral de către pârâtă care nu a dovedit cu nici un mijloc de probă faptul că reclamanta a avut vreo culpă care a determinat-o să procedeze la desfiinţarea acestuia. Nu s-a făcut dovada de către apelanta-pârâtă a faptului că au existat nereguli în activitatea intimatei, deficienţe în prestarea de către aceasta a activităţilor de pază.

Faţă de cele reţinute mai sus, în temeiul art.296 C.pr.civ. ,Curtea urmează să respingă apelul ca nefondat, iar în temeiul art.274 C.pr.civ. va obliga apelanta la plata cheltuielilor de judecată către intimată constând în onorariul de avocat achitat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMLELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta S.C. E. SALUBRITATE S.A. cu sediul în S, Tarlaua 4., Parcela II, Judeţul I, împotriva sentinţei comerciale nr.357 F din data de 14 iulie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a – Secţia Civilă în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata S.C. E. T. S.R.L. cu sediul în S, Str.(...), .2, .C, .4, Judeţul I.

Obligă apelanta la plata sumei de 5.000 lei cheltuieli de judecată către intimata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12.02.2010.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR,

S. E. dr.I-N. D.

GREFIER,

B.-H. T.

Red.Jud.R.Z. – 04.03.2010

Tehnored. C.J.E. – 11.03.2010

4 ex.

T r i b u n a l u l I a l o m i ţ a – Secţia Civilă

Preşedinte: B. E.