Raspunderea asiguratorului in cazul in care sunt mai multe autoturisme implicate in accident.

Judecătoria ONEŞTI Sentinţă civilă nr. 751 din data de 19.03.2014

R O M Â N I A

JUDEȚUL BACĂU

JUDECĂTORIA ONEȘTI

Dosar nr. 2426/270/2013 - pretenții-

Din 16.04.2013

SENTINȚA CIVILĂ NR. 751

Ședința publică din 19.03.2014

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: ---

GREFIER: ---

Pe rol fiind pronunțarea din data de 13.03.2014, în cauza civilă formulată de reclamantul --- împotriva pârâților ---, ---, --- și ---, având ca obiect pretenții.

Dezbaterile în fond au avut loc în ședința publică din data de 13.03.2014, fiind consemnate în încheierea din aceeași dată parte integrantă din prezenta sentință când instanța la solicitarea reprezentanților părților de amânare a pronunțării pentru a depune concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 19.03.2014.

INSTANȚA,

-deliberând-

Asupra cererii civile de față, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Onești sub nr. 2426/270/2013 din 16.04.2013, reclamantul --- a chemat în judecată pârâta --- și ---, solicitând instanței obligarea în solidar a acestora la plata următoarelor sume:

- suma de 5000 euro reprezentând contravaloarea despăgubirii pentru piese, manopera și transport platformă a autoturismului marca Audi A4, înmatriculat sub nr. ---

- suma de 2000 euro reprezentând lipsa de folosință a autoturismului de la data producerii accidentului,

- cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că la data de 10.09.2012 conducea autoturismul proprietate personală cu nr. --- iar pe raza orașului --- conform poliței RO/H16/DV nr. 2000660939 iar cel de-al doilea la --- Organele de poliție au întocmit procesul verbal de contravenție în care au constatat culpa conducătorilor auto. Pentru că pârâtele refuză plata despăgubirilor solicitate, este nevoit să promoveze prezenta acțiune.

În drept s-au invocat prevederile art. 1434, art. 1443, art. 1447, art. 1516-1520 C.civ.

În susținere reclamantul a atașat cererii, copii ale următoarelor înscrisuri: proces verbal de constatare a pagubelor la autovehicule din data de 12.09.2012, adresa nr. 565/2012 și nr. 12816/09.12.2012, factura nr. 84/10.09.2012, chitanța nr. 75/2012, autorizația de reparații, polița de asigurare nr. 003340110, chitanța nr. 0069956/14.12.2011, dovada nr. 683424/02.09.2012, cartea de identitate a autoturismului ---, procesul verbal de conciliere directă, procesul verbal de contravenție seria CP nr. 2157567/10.09.2012, reclamația online nr. RO-57379/05.11.2012, dovada nr. 0022819/10.09.2012, certificatul de înmatriculare a autoturismului ---, polița de asigurare și chitanța nr. 2000660939/03.08.2012, certificatul de înmatriculare a autoturismului ---, autorizația de reparații nr. 2052799/2012, polița de asigurare nr. 03438555/2012 și invitația la conciliere directă.

Prin cererea depusă la dosar la data de 24.04.2013, în cadrul etapei scrise, reclamantul a solicitat introducerea în cauză a persoanelor implicate în accident, respectiv --- și ---.

Pârâta ---, în etapa scrisă, la data de 24.07.2013, a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive întrucât în cauză sunt incidente dispozițiile art. 51 din Ordinul CSA nr. 14/2011 potrivit cu care când un autoturism este atașat de un vehicul trăgător, este angajată răspunderea asigurătorului autovehiculului tractor întrucât conducătorul autoturismului tractat se afla în imposibilitate de a decide asupra direcției și a manevrelor efectuate de conducătorul autoturismului trăgător.

În ce privește sancționarea contravențională a ambilor conducători auto, prin Decizia Curții Constituționale nr. 850/28.11.2006 s-a stabilit că o societate de asigurări nu are dreptul de a contesta un proces verbal de contravenție întrucât nu este parte direct implicată însă are dreptul de a se folosi în instanță de orice probe pentru a se apăra împotriva celor consemnate în acesta. Pe fondul cauzei pârâta a arătat că nu poate răspunde pentru daunele provocate de asiguratul altei societăți de asigurare. În subsidiar a solicitat să se constate că valoarea despăgubirilor este vădit disproporționată raportat la valoarea reală a avariilor suferite. În ce privește cel de-al doilea capăt de cerere, se arată că reclamantul nu a atașat înscrisuri doveditoare, art. 45 alin. 1 din Ordinul CSA 14/2011 stabilind în mod expres obligativitatea depunerii acestora de către păgubit.

În dovedire pârâta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și expertiză tehnică judiciară.

Prin întâmpinarea depusă în cadrul etapei scrise, la data de 30.07.2013, pârâta S.C. --- S.A. (fosta ---) a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată. Totodată a invocat excepția netimbrării acțiunii. Pe fondul cererii a arătat că în urma evenimentului rutier din 10.09.2012 a deschis dosarul de daună EJ63193 în care în urma analizării acestuia s-a constatat că sunt mai multe neconcordanțe în privința circumstanțelor producerii evenimentului rutier astfel că s-a respins plata despăgubirilor. Astfel, s-a considerat că este culpa conducătorului care se afla în autoturismul tractat întrucât acesta avea autonomie de voință fiind tractat cu o coardă elastică. Dacă acesta ar fi continuat aceeași direcție cu autoturismul trăgător coliziunea nu ar mai fi avut loc. Pe de altă parte, suma solicitată ca despăgubire nu este justificată întrucât reclamantul a folosit prețurile maximale practicate de unitățile service pentru înlocuirea și repararea daunelor. Cât privește cel de-al doilea capăt de cerere, nu există nici un înscris care să dovedească lipsa de folosință.

Față de imposibilitatea citării legale a pârâtului ---, la termenul de judecată din data de 03.10.2013 a fost numit în calitate de curator special d-na av. Ochiroș Mioara cu un onorariu de 100 lei ce urma a fi achitat din fondurile Ministerului Justiției. Ulterior, acest onorariu a fost majorat la 300 lei.

La data de 18.10.2013, pârâtul --- prin curator special av. Ochiroș Mioara a depus întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității sale procesual pasive întrucât a fost conducătorul autoturismului tractat astfel că nu avea posibilitatea de a controla direcția de mers a acestuia. Decizia de a efectua manevra de depășire a aparținut în totalitate primului conducător auto, cel care îl tracta, decizie față de care nu a putut reacționa în nici un fel. Pe fondul cauzei, dacă se va reține și culpa sa solicită să se facă aplicarea prevederilor art. 49-53 din Legea nr. 136/2007 și să fie obligată --- la plata despăgubirilor către reclamant.

În ce privește excepțiile lipsei calității procesuale pasive invocate de pârâții --- și ---, acestea au fost unite cu fondul cauzei la data de 12.12.2013. Excepția netimbrării invocată de pârâta S.C. --- S.A. a fost respinsă tot la termenul de judecată din data de 12.12.2013 reținându-se că reclamantul a achitat taxa de timbru stabilită de instanță.

Instanța a încuviințat părților proba cu înscrisuri, interogatoriul părților și proba cu expertiza tehnică auto.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, instanța reține că la data de 10.09.2012 s-a produs un accident în care au fost implicate trei autoturisme: autoturismul condus de reclamant cu nr. ---, autoturismul condus de pârâtul ---, asigurat RCA la pârâta S.C. --- S.A. (cu polița seria RO/16/H16/DV, nr. 2000660939), cu nr. --- și autoturismul condus de ---, asigurat RCA la pârâta --- (polița seria RO/17/G17/HR0, nr. 03438555), cu nr. de înmatriculare ---.

Din declarația pârâtului --- dată la data de 10.09.2012 cu ocazia cercetărilor efectuate de poliție (fila 198) rezultă că la acea dată, ora 9, în timp ce conducea autoturismul ---, tracta autoturismul --- cu o cordelină elastică întrucât acesta din urmă fusese avariat pe partea dreaptă într-un alt eveniment rutier. În timp ce se afla la km 52 pe DN 10 a văzut o căruță pe partea dreaptă, despre care nu poate preciza dacă rula sau nu, jumătate pe carosabil, jumătate în afara acestuia astfel că s-a angajat în depășire considerând că are spațiu suficient pentru a efectua depășirea. Mașina lui a trecut dar în după trecerea sa, căruța a virat stânga iar autoturismul tractat pentru a evita impactul a virat stânga și a intrat în coliziune cu autoturismul --- care venea din sens opus.

Conducătorul autoturismului ---, ---, a declarat cu aceeași ocazie (fila 199) că în data de 10.09.2012, ora 9, era tractat de autoturismul cu --- condus de ---. Ajungând în dreptul imobilului numitului Șerban Ion, pe partea dreapta era staționată o căruță, jumătate pe carosabil, jumătate în afara lui. Autoturismul care îl tracta a trecut pe lângă aceasta dar în momentul când a ajuns cu mașina și el, căruța s-a pus în mișcare intrând pe carosabil astfel că a fost nevoit să vireze stânga, moment în care a intrat în coliziune cu autoturismul --- care circula din sens opus, coliziunea având loc pe sensul acestuia de mers.

Reclamantul, în declarația dată tot la 10.09.2012 (fila 200), a precizat că în timp ce "conducea autoturismul Audi cu nr. ---, ajungând în dreptul imobilului lui ---din localitatea Lunca, din sens opus circulau două autoturisme, prima cu nr. --- ce tracta pe a doua cu nr. ---, trecând pe lângă o căruță ce era pe partea lor dreaptă, ajungând pe sensul meu de mers, prima am putut să o evit dar cu a doua ce era tractată, am intrat în coliziune lovind partea stângă față atât a mașinii condusă de mine cât și cealaltă mașină";.

Prin procesul verbal de contravenție seria CP, nr. 2157567/10.09.2012 a fost sancționat numitul --- pentru contravenția prevăzută de art. 120 alin. 1 lit. j din H.G. nr. 1391/2006 reținându-se că a efectuat manevra de depășire când din sens opus se apropia un alt autovehicul cu nr. ---.

În urma acestui accident, la S.C. --- S.A. s-a deschis dosarul de daune cu nr. EJ 00163193. Prin adresa nr. 12816/09.12.2012, după propria investigație, asigurătorul comunică reclamantului că nu se pot trage concluzii cu privire la cauzele și împrejurările producerii evenimentului astfel că în conformitate cu prevederile Ordinului CSA nr. 14/2011, partea II, Titlu II, cap. I, art. 45, pct.3, nu plătește despăgubiri.

Pârâta ---, cu ocazia concilierii directe (fila 21) a comunicat reclamantului că autoturismul asigurat la Carpatica, care în economia accidentului a fost autoturism tractat, nu are nicio culpă în producerea accidentului. Autoturismul trăgător este vinovat în întregime pentru că nu a respectat dispozițiile legale privitor la tractarea unui alt autovehicul în sensul că nu a folosit o bară rigidă ci doar o bandă elastică de remorcare, că a tractat un autovehicul cu o masă mai mare decât propria sa masă, că a efectuat o manevră de depășire ignorând faptul că forma în acel moment un ansamblu de vehicule, precum și pentru că autoturismul tractat nu avea posibilitatea de a decide direcția, frânarea și controlul ansamblului. Temeiul de drept al acestor apărări îl constituie art. 51 alin. 2 din Ordinul C.S.A. nr. 14/2011, precum și dispozițiile art. 157 din H.G. nr. 1391/2006.

La interogatoriul luat la propunerea reclamantului, pârâta --- a răspuns că are obligația de acordare de despăgubiri în situația în care are loc un eveniment rutier din culpa asiguratului său dar că nu este de acord să-l despăgubească pe reclamant având în vedere prevederile art. 51 din Ordinul CSA 14/2011, răspunzător fiind asigurătorul auto trăgător.

Pârâta S.C. --- S.A. a răspuns la interogatoriul luat la propunerea reclamantului că deși s-a deschis dosarul de daună EJ 163193, în urma constatărilor inspectorilor de daună s-a constatat că dosarul de daună nu poate fi promovat la plată, motivul fiind cel din adresa nr. 12816/09.12.2012.

Prin raportul de expertiză tehnică judiciară auto efectuată de expert Tindeche Victor s-au formulat următoarele răspunsuri la obiectivele stabilite de instanță:

- în momentul impactului, în zona km 57 unde se afla oprită o căruță, autoturismul --- s-a angajat în depășirea căruței, autoturismele --- și --- au ajuns în același timp în zona căruței, autoturismul --- a efectuat o deplasare bruscă spre stânga și a intrat pe contrasens intersectând traiectoria de deplasare a autoturismului ---,

- devizul de reparații cuprinde piese înlocuite care în mare parte corespund cu cele identificate de asigurător la constatare și cuprinse în devizul existent la dosarul de daune,

- ansamblul --- + ---, în deplasare se aflau în depășirea căruței trecând peste marcajul separator de sens în situația în care din sens opus se apropia autoturismul ---,

- se poate afirma nerespectarea de către conducătorul autoturismului --- a următoarelor norme rutiere: realizarea tractării unui autovehicul ce depășește atât greutatea proprie a trăgătorului cât și norma impusă de remorcare pentru autoturismul Nissan Primera pentru remorcarea unui vehicul cu sistem de frânare de 1500 kg; angajarea în depășire cu intrarea pe contrasens de către autoturismul --- când din sens opus se apropia un alt autovehicul,

- din materialele puse la dispoziție nu rezultă informații cu privire la avariile suferite de autoturismul tractat --- ca urmare a evenimentului anterior astfel că nu se poate confirma sau infirma că starea tehnică anterioară a contribuit sau nu la crearea condițiilor de producere a accidentului și nici dacă evenimentul anterior a afectat sau nu starea tehnică a motorului, mecanismului de direcție sau a sistemului de frânare a acestuia,

- valoarea reparațiilor autoturismului --- a fost de 22178,48 lei cu următoarea structură: manopera-971,71 lei, vopsitorie 2507,03 lei, piese - 14407,13 lei, total costuri-17885,87 lei la care se adaugă TVA de 4272,61,

- valoarea autoturismului la data evenimentului rutier de 9852 euro este superioară costurilor de reparații de 4984 euro și ca atare valoarea de despăgubire reprezintă costurile de reparații ale autoturismului.

În drept, în primul rând trebuie stabilită legea aplicabilă având în vedere că la data de 01.10.2011 a intrat în vigoare Noul cod civil care a abrogat o mare parte din dispozițiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

Astfel, potrivit art. 6 alin. 5 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) "Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor și faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în vigoare, precum și situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare";.

Având în vedere că atât polițele de asigurare cât și riscul asigurat s-au încheiat/produs după intrarea în vigoare a Noului Cod civil, respectiv la 02.06.2012, 04.08.2012 și 10.09.2012, în cauză sunt aplicabile dispozițiile acestuia și ale Legii nr. 136/1995 în forma modificată prin Legea nr. 71/2011.

În ce privește excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului --- și a pârâtei ---, instanța constată că aceasta este neîntemeiată întrucât, pe de o parte, citarea persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului este obligatorie conform art. 54 din Legea nr. 136/1995 și, pe de altă parte, lipsa sau nu a culpei în producerea accidentului reprezintă o chestiune de fond iar nu de calitate procesuală. Calitatea procesuală pasivă presupune identitatea dintre persoană chemată în judecată și cea din raportul juridic dedus judecății, potrivit art. 36 C.pr.civilă. Cum în cauză se discută răspunderea asigurătorului pentru fapta asiguratului său, fie cea a numitului ---, fie ce a lui ---, atât --- (în calitate de asigurător a autoturismului condus de ---) cât și --- (despre care se afirmă că este persoană responsabilă de producerea accidentului) au calitate în prezenta cauză.

Invocarea dispozițiilor art. 51 din Ordinul CSA nr. 14/2011 nu are relevanță în cauză întrucât autoturismul tractat nu poate fi considerat remorcă sau semiremorcă în sensul actului normativ, acesta referindu-se la cea definită la art. 6 pct. 27 și 29 din O.U.G. nr. 195/2002. Astfel, potrivit acestui articol, remorca este definitivă ca fiind "vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor"; iar semiremorca "remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor";. Întrucât autoturismul tractat avea propriul său motor iar masa acestuia n fusese preluată în parte de către autoturismul trăgător, acesta nu poate fi considerat nici remorcă, nici semiremorcă.

În ce privește fondul cauzei, se constată că în perioada de valabilitate a polițelor de asigurare pentru cele două mașini implicate în accident, considerate răspunzătoare de producerea acestuia, s-a produs unul din riscurile asigurate, astfel că asigurătorul are obligația de a-l despăgubi pe asigurat, aspect necontestat de părți, problema în litigiu constituind-o care dintre asigurători trebuie să răspundă.

Potrivit art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 136/1995 "asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum și tramvaie și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil, în conformitate cu legislația în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul și cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislația respectivă și cel prevăzut în contractul de asigurare";.

Din aceste dispoziții rezultă că asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciul produs de asiguratul său față de terțe persoane. Prin urmare, trebuie stabilit dacă prejudiciul a fost produs de conducătorul autoturismului cu număr --- (asigurat la ---) sau conducătorul autoturismului cu număr --- (asigurat la ---), respectiv de a stabili cui aparține culpa în producerea accidentului.

Din dinamica accidentului descris de persoanele implicate coroborate cu concluziile raportului de expertiză, rezultă că autoturismul trăgător s-a angajat în depășirea unei căruțe staționate pe marginea drumului, considerând că are "are spațiu suficient pentru a efectua depășirea"; însă în momentul în care a ajuns și mașina tractată în dreptul acestei căruțe, ea s-a pus în mișcare astfel că aceasta a tras stânga pentru a evita impactul cu aceasta însă a lovit mașina care circula regulamentar pe sensul opus. Deși accidentul s-a produs între mașina tractată și mașina de pe sensul opus, nu se poate considera ab inițio că aceasta este cea vinovată de producerea accidentului. Aceasta pentru că manevra de depășire a fost inițiată de către autoturismul trăgător de către era legat autoturismul tractat care nu s-ar fi putut opune efectuării acestei manevre. De asemenea, manevra de depășire a vehiculelor se realizează cu păstrarea unei distanțe suficient între cel depășit și cel care efectuează depășirea astfel că acel vehicul parcat jumătate pe carosabil, jumătate în afara lui trebuie depășit prin călcarea marcajului longitudinal care separă sensurile de mers ceea ce impunea trecerea, chiar și parțială, pe celălalt sens (aceasta fiind și concluzia din raportul de expertiză, respectiv că depășirea se putea realiza numai prin călcarea marcajului separator de sens - fila 16 din raport). Aceasta configurare a modului de efectuare a depășirii trebuia realizată de autoturismul trăgător anterior momentului de efectuare a depășirii și numai în situația în care considera că se poate efectua de ambele autoturisme această manevră de depășire trebuia să se angajeze în depășire. Conducătorul autoturismului trăgător, însă, nu a ținut cont de faptul că din sens opus venea o mașină, de faptul că pentru efectuarea depășirii căruței este necesară trecerea parțială pe celălalt sens și că timpul necesar efectuării acestei manevre este dublu întrucât cele două mașini sunt legate. Din aceste considerente, instanța constată că vina aparține conducătorului autoturismului trăgător iar nu al celui tractat care nu avea autonomie de voință în privind efectuării sau nu a depășirii față de faptul că era legat de o coardă elastică de celălalt autoturism. Instanța nu poate reține apărarea pârâtei --- potrivit cu care trebuia menținută aceeași direcție cu autoturismul trăgător atâta timp cât în această direcție a intervenit un obstacol (mișcarea căruței) și, deci, direcția nu mai putea fi menținută. Astfel, contrar celor invocate de pârâtă, instanța reține că autoturismul trăgător nu a efectuat toate manevrele pentru a nu pune în dificultate traficul rutier ci dimpotrivă, a efectuat o manevra de depășire riscantă, considerând că are și spațiu și timp suficient să o efectueze dar fără a avea în vedere și faptul că aceeași manevră trebuie efectuată și de autoturismul tractat. Este posibil să existe o culpă concurentă cu cea a conducătorului căruței, dar întrucât nu rezultă cu certitudine că aceasta se deplasa la momentul în care conducătorul autoturismului trăgător a efectuat manevra de depășire raportat la faptul că nu se cunoaște numele acestei persoane și, deci, nici nu putut fi audiată ca martor, instanța va considera că vina aparține numai conducătorului autoturismului trăgător.

Potrivit art. 1357 Cod civil, "cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea la ușoară culpă";.

Având în vedere că fapta sa ilicită (de a efectua manevra de depășire când din sens opus se apropie un alt vehicul) a fost săvârșită de ---, că prejudiciul a constat în avarierea autoturismului condus de reclamant, că există o legătură de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul produs iar culpa aparține conducătorului autoturismului trăgător, instanța constată că răspunderea delictuală a acestuia este antrenată. Față de dispozițiile art. 48 și urm. din Legea nr. 136/1995, se constată că în cazul prejudiciilor produse prin accidente de vehicule, cel care va plăti despăgubirile este asigurătorul persoanei responsabile, în speță, ---.

Astfel, instanța nu va reține și culpa conducătorului autoturismului tractat față de cele menționate anterior, având în vedere că fapta acestuia de a accidenta vehiculul care circula din sens opus nu a putut fi împiedicată de acesta întrucât era tractat și, deci, nu putea opune rezistență manevrei de depășire și nu putea păstra aceeași direcție față de necesitatea de a depăși căruța pe care autoturismul trăgător i-o impusese, cauză ce se înscrie în limitele cazului fortuit ce reprezintă o cauză exoneratoare de răspundere, potrivit art. 1351 Cod civil. Din aceste motive, instanța nu va reține aplicabilitatea dispozițiilor art. 1443 Cod civil privind solidaritatea dintre debitori invocată de reclamant și nici ale art. 1434 (referitoare la solidaritatea între creditori) și 1447 (referitoare la drepturile creditorilor) din Codul civil.

În ce privește cuantumul prejudiciului, din expertiza tehnică efectuată rezultă că reparațiile efectuate și cuprinse în devizul de reparații au legătură cu avariile constatate de asigurător și cu accidentul produs, singurele reparații care nu erau incluse în cele constatate de acesta fiind cele legate de roata stânga față. Însă, în procesul verbal de constare a pagubelor la autovehicule aflat în dosarul de daune întocmit de --- (fila 218) rezultă că se menționează că trebuie verificată roata față stânga față astfel că și acesta a considerat că este posibil să existe defecțiuni cu privire la acestea, defecțiuni reținute de unitatea reparatoare a avariilor și reparate de aceasta.

Potrivit art. 50 alin. 3 din Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011, în forma în vigoare la data producerii accidentului, "cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparațiilor părților componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum și cele de demontare și montare aferente reparațiilor și înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la prețurile practicate de unitățile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum și cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55.

Prin unități de specialitate se înțelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, părți componente, piese înlocuitoare și de materiale pentru acestea, cu excepția celor în regim de consignație, și/sau executarea de lucrări de întreținere și reparație la vehicule"; iar potrivit alin. 9 "costul reparațiilor efectuate la vehicule se stabilește pe baza documentelor eliberate de unitățile de specialitate";.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că valoarea totală a acestor reparații este cea reținută în expertiza judiciară și care corespunde devizului de reparații efectuate de reclamant prin --- și anume 22178,48 lei (filele 163, 226-230).

Potrivit art. 50 alin. 1 din Ordinul CAS nr. 14/2011, "despăgubirile pentru vehicule nu pot depăși cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului și nici limita de despăgubire prevăzută în polița de asigurare RCA";.

Având în vedere că așa cum rezultă din raportul de expertiză, valoarea acestor reparații nu depășește cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului (nu este depășită nici limita de 75% din valoarea vehiculului pentru a se considera daună totală, conform art. 50 alin. 13) și nici limita de despăgubire stabilită prin polița de asigurare RO/H16/DV nr. 2000660939 (limita fiind de 1000000 euro), instanța reține că suma cuvenită reclamantului este de 22178,48 lei.

La contravaloarea acestor reparații se adaugă cheltuielile de transportare a vehiculului avariat pe platformă în cuantum de 1000 lei dovedite a fi efectuate de reclamant prin factura nr.54/10.09.2012 și chitanța nr. 95/10.09.2012 (fila 13).

În ce privește lipsa de folosință a autoturismului de la data producerii accidentului și până la data reparării acestuia, instanța constată că și în această situație trebuie aplicate dispozițiile legale în materia despăgubirilor. Astfel, potrivit art. 45 pct. 1 din Ordinul CSA nr. 14/2011, în cazul despăgubirilor solicitate pentru lipsa de folosință, "sarcina probei aparține păgubitului și se face cu înscrisuri doveditoare";. Prin urmare, deși se poate prezuma că reclamantul nu a putut circula cu autoturismul avariat și că, deci, a fost lipsit de folosința acestuia, proba privind contravaloarea acestei folosințe trebuia făcută de acesta. De altfel, și art. 249 C.pr.civilă prevede că "cel ce face o propunere în cursul procesului trebuie să o dovedească";. Întrucât în cauză nu s-au depus astfel de probe, instanța nu poate analiza dacă suma solicitată de 2000 euro reprezintă lipsa de folosință și nici măcar nu poate stabili care este cuantumul acestei lipse astfel încât această cerere se va respinge ca nefondată.

Este adevărat că potrivit art. 1073 C.civ. (temei de drept invocat de reclamant) "Creditorul are dreptul de a dobândi împlinirea exactă a obligației și în caz contrar are dreptul la dezdăunare"; dar aceste dispoziții se coroborează cu cele procedurale care, așa cum s-a arătat anterior impun obligația dovedirii efectuării acestora.

Față de aceste considerente, se va admite în parte acțiunea reclamantului și va fi obligată doar pârâta S.C. --- S.A. la plata sumei de 22178,48 lei reprezentând contravaloare reparații și la plata sumei de 1000 lei reprezentând contravaloare transport auto avariat, urmând a fi respinge pretențiile către ceilalți pârâți și privind lipsa de folosință ca nefondate.

În conformitate cu dispozițiile art. 453 rap. la art.451 C.pr.civ., "partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată";. În cauză, admițând cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta S.C. --- S.A., instanța urmează să oblige pe această pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 4141,68 lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru achitate de reclamant (1441,68 lei față de pretențiile admise), contravaloare expertiză (700 lei achitată de reclamant), onorariu avocat ales (2000 lei). În ce privește diferența de onorariu de expertiză, aceasta a fost achitată de pârâta --- iar aceasta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

De asemenea, în temeiul art. 49 din O.U.G. nr. 80/2013, va fi obligată pârâta și la plata onorariului curatorului ales pentru pârâtul --- către stat având în vedere că plata acestuia s-a dispus inițial din fondurile Ministerului Justiției iar această sumă de 300 de lei constituie cheltuieli judiciare care sunt în sarcina părții care pierde procesul.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta ---, ---, cu sediul în --- și pârâtul ---.

Admite - în parte - acțiunea formulată de reclamantul ---, CNP----, domiciliat ---, în contradictoriu cu pârâta S.C. --- S.A., ---, CUI----, cu sediul în ---;

Obligă pârâta S.C. --- S.A. la plata către reclamant a sumei de 22178,48 lei reprezentând contravaloarea reparațiilor autoturismului avariat și 1000 lei contravaloare transport auto cu platformă.

Respinge acțiunea formulată de reclamantul --- în contradictoriu cu pârâții ---, ---, CNP- ---, domiciliat în --- prin curator special Ochiroș Mioara, cu sediul la Biroul de Avocați Onești, str. Tineretului nr. 1, jud. Bacău și ---, CNP- ---, domiciliat în ---, ca nefondată.

Respinge capătul de cerere privind plata sumei de 2000 euro reprezentând lipsa de folosință ca nefondat.

Obligă pârâta S.C. --- S.A. la plata către reclamant a sumei de 4141,68 lei reprezentând cheltuieli de judecată - taxa de timbru (1441,68 lei), onorariu expertiză parțial (700 lei) și onorariu avocat ales (2000 lei).

În temeiul art. 49 din O.U.G. nr. 80/2013,

Obligă pârâta S.C. --- S.A. la plata către stat a sumei de 300 lei reprezentând remunerația curatorului special.

Dispune comunicarea prezentei hotărâri către ANAF- Serviciul Fiscal Orășenesc Voluntari în vederea executării creanței fiscale în sumă de 300 lei reprezentând onorariu curator special.

Cu apel în 30 zile de la comunicare, apel care se depune la Judecătoria Onești.

Pronunțată în ședință publică azi, 19.03.2014.

PREȘEDINTE, GREFIER,

Laura Smarandi Mihaela Ladan

Red.S.L /31.03.2014

Teh. 4ex M.L. /31.03.2014

Comunicat 2 ex. 1 rec./1ex. pârât. 31.03.2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEȘTI

Sediul str.Tineretului nr.1

Telefon 0234 - 311224

Fax 0234 - 326170

Emisă la 26.03.2014 Dosar nr. 2426/270/2013

În răspuns vă rugăm să

menționați numărul dosarului

și termenul de judecată

Către,

Expert TINDECHE VICTOR ,

Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 8, jud. Bacău

Vă aducem la cunoștință că s-a primit lucrarea de expertiză iar prin Încheierea din 13.03.2014 și Sentința civilă nr. 751/19.03.2014, pe care le comunicăm alăturat, s-a admis cererea de suplimentare a onorariului de expert cu suma de 400 lei și s-a stabilit în sarcina reclamantului --- și a pârâtei S.C. Carpatica Asigurări S.A., plata acestei diferențe, câte 200 lei fiecare.

La data de 20.03.2014, reclamantul ---, a achitat suma de 200 lei, stabilită în sarcina sa prin chitanța nr. 6142032/1 din 20.03.2014, urmând ca pârâta S.C. Carpatica Asigurări S.A., să achite diferența de 200 lei, stabilită în sarcina sa.

Onorariul provizoriu în cuantum de 1.000 lei, stabilit în sarcina ambelor părți, a fost achitat după cum urmează: suma de 500 lei achitați de reclamantul ---, conform chitanței nr. 5924627/1 din data de 17.12.2013 eliberată de CEC Bank Onești, iar suma de 500 lei achitați de pârâta ---, conform ordinului de plată nr. 9323 din 17.12.2013.

Vă mulțumim pentru colaborare,

PREȘEDINTE, GREFIER,

Laura Smarandi Mihaela Ladan

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEȘTI

Sediul str.Tineretului nr.1

Telefon 0234 - 311224

Fax 0234 - 326170

Emisă la 26.03.2014 Dosar nr. 2426/270/2013

În răspuns vă rugăm să

menționați numărul dosarului

și termenul de judecată

CĂTRE

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

TEHNICE ȘI CONTABILE

Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău

Vă înaintăm alăturat Încheierea din 13.03.2014 și Sentința civilă nr. 751/19.03.2014 , prin care instanța a admis și cererea de suplimentare a onorariului de expert, cu suma de 400 lei și s-a stabilit în sarcina reclamantului --- și a pârâtei S.C. Carpatica Asigurări S.A., plata acestei diferențe, câte 200 lei fiecare. Onorariul definitiv fiind stabilit la suma de 1400 lei, din care s-a achitat suma de 1200 lei, rămânând de achitat suma de 200 lei;

Vă solicităm să achitați către dl. expert Tindeche Victor, cu sediul în Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 8, jud. Bacău, onorariul achitat în cuantum de 1200 lei, pentru expertiza în specialitatea auto depusă la dosar;

Onorariul provizoriu în cuantum de 1.000 lei, stabilit în sarcina ambelor părți, a fost achitat după cum urmează: suma de 500 lei achitați de reclamantul ---, conform chitanței nr. 5924627/1 din data de 17.12.2013 eliberată de CEC Bank Onești, iar suma de 500 lei achitați de pârâta ---, conform ordinului de plată nr. 9323 din 17.12.2013.

La data de 20.03.2014, reclamantul ---, a achitat suma de 200 lei, stabilită în sarcina sa prin chitanța nr. 6142032/1 din 20.03.2014, urmând ca pârâta S.C. Carpatica Asigurări S.A., să achite diferența de 200 lei, stabilită în sarcina sa.

PREȘEDINTE, GREFIER,

Laura Smarandi Mihaela Ladan

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEȘTI

JUDEȚUL BACĂU

C Ă T R E,

JUDECĂTORIA ONEȘTI

-COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI CIVILE-

Dosar nr. 2426/270/2013 din 01.04.2014

Vă înaintăm alăturat un exemplar din Sentința civilă nr. 751/19.03.2014, prin care pârâta S.C. --- S.A., J23/2823/2011, CUI-5328123, cu sediul în Voluntari, Șoseaua București Nord Nr.10, Global City Bussines Park, Clădirea O23, Et.4, Județul Ilfov, la plata către stat a sumei de 300 lei reprezentând remunerația curatorului special.

Președinte, Grefier,

Laura Smarandi Ladan Mihaela

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEȘTI

JUDEȚUL BACĂU

C Ă T R E,

JUDECĂTORIA ONEȘTI

-COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI CIVILE-

Dosar nr. 2426/270/2013 din 01.04.2014

Vă înaintăm alăturat un exemplar din Sentința civilă nr. 751/19.03.2014, prin care pârâta S.C. --- S.A., J23/2823/2011, CUI-5328123, cu sediul în Voluntari, Șoseaua București Nord Nr.10, Global City Bussines Park, Clădirea O23, Et.4, Județul Ilfov, la plata către stat a sumei de 300 lei reprezentând remunerația curatorului special.

Președinte, Grefier,

Laura Smarandi Ladan Mihaela

Detalii: http://legeaz.net/spete-civil-2/pretentii-jurisprudenta-plangeri-prealabile-751-2014