Operatie gresita. Daune morale 20 000 euro

DOSAR NR XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A IV A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 518R/2016

Ședința publică de la 30 mai 2016

Curtea constituită din

PREȘEDINTE - I__ P___

JUDECATOR - D____ F_____ B_______

JUDECĂTOR - C______ M_____ S_________

GREFIER - V_______ Ș_____

Pe rol se află pronunțarea asupra cererii de recurs formulată împotriva deciziei civile nr. 1236A/07.04.2015 pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXXX în cauza civilă având ca obiect: „acțiune în răspundere delictuală”.

Părțile din prezentul proces sunt: recurenți pârâți _____________, M_____ M_____ C_______, recurenta reclamantă P_______ C_______ E____, intimatul chemat în garanție _________________________ R__________ – A____ A________ și intimatul pârât M____ F____.

Dezbaterile în cauză au avut loc în ședința publică de la 23.05.2016 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, pentru a da posibilitate părților să depună concluzii scrise și având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 30.05.2016.

C U R T E A

Asupra recursurilor civile de față:

P___ sentința civilă nr.xxxxx/2013 a Judecătoriei Sectorului 1 București s-a admis în parte acțiunea reclamantei P_______ C_______ E____ împotriva pârâților _____________ și M_____ M_____ C_______ și s-a dispus obligarea pârâților _____________ și M_____ C_______ la plata către reclamantă a sumei de 50.000 Euro cu titlu de daune morale.

S-a reținut că din culpa celor doi pârâți, reclamanta a fost supusă unor suferințe de ordin medical care au afectat-o și în viața de zi cu zi.

Apelul declarat de pârâți a fost admis în parte prin decizia civilă nr.1236/2015 a Tribunalului București Secția a III a Civilă, iar sentința a fost modificată în sensul reducerii cuantumului daunelor morale de la 50.000 euro la 20.000 euro.

Împotriva deciziei au declarat recurs atât reclamanta cât și cei doi pârâți obligați la daune.

În recursul său, reclamanta a arătat că i s-a încălcat dreptul la integritate corporală și sănătate, prin reducerea cuantumului daunelor, că nu poate purta ochelari, ci doar lentile de contact ca urmare a operației nereușite, că i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil prin neanalizarea apărărilor sale și că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină.

Recursul este nefondat.

În anul 2011, reclamanta a apelat la serviciile medicale de oftalmologie din cadrul Centrului Oftalmologic O_____, fiind consultată de pârâtul M_____, medic în cadrul Centrului . I s-a stabilit un diagnostic și procedura unei intervenții chirurgicale la ochi, operație care s-a și produs, dar care a avut consecințe negative post – operatorii din cauza unei greșeli de programare a laserului operator, eroare determinată de consemnările greșite ale pârâtului M_____.

Situația de fapt de mai sus este necontestată.

Apreciind suferințele la care a fost supusă reclamanta ulterior intervenției chirurgicale, suferință cauzată din culpa medicului consultant, judecătorul fondului a apreciat cuantumul daunelor morale la 50.000 euro. Judecătorii apelului au redus acest cuantum la 20.000 euro, apreciindu-l drept corespunzător din perspectiva cerinței de echitate și proporționalitate.

Această ultimă soluție este justă și legală.

Este de necontestat, cum arătăm, că reclamanta a fost supusă unor suferințe atât pe termen scurt prin afectarea sănătății fizice, cât și pe termen lung prin efecte de natură psihologică, dureri ale ochiului operat, imposibilitatea folosirii acestuia o perioadă de timp, teama față de o nouă intervenție chirurgicală, complexul estetic, fiind doar câteva dintre acestea.

Dar, tocmai pentru că au acordat substanță acestor considerente, judecătorii au stabilit dreptul reclamantei la daune morale.

Nemulțumirea acesteia pentru cuantumul acestor daune, bazate pe motivele invocate în calea de atac a recursului vor fi respinse.

Astfel, prin decizia atacată s-a recunoscut tocmai faptul că integritatea corporală și sănătatea reclamantei au fost afectate și s-a decis acordarea de daune morale pentru acest aspect. Faptul că, temporar, reclamanta nu poate folosi o anumită formă de corectare a vederii, respectiv ochelarii, ci numai lentile de contact, nu este de natură a-i crea un prejudiciu permanent, în condițiile în care din actele dosarului reiese că afecțiunea medicală de care suferă reclamanta poate fi rectificată medical.

Vom înlătura și critica privind lipsa unui proces echitabil, motivat de faptul că susținerile reclamantei au fost analizate, unele fiind admise, altele respinse. Nemulțumirea reclamantei că unele dintre cererile sale au primit o altă finalizare din partea judecătorilor decât cea urmărită de reclamantă, nu poate fi reținută ca reprezentând o lipsă a unui proces echitabil.

Hotărârea atacată cuprinde pe larg toate aspectele litigiului, atât în fapt cât și în drept, critica generică în sensul lipsei acestor elemente urmând a fi înlăturată.

În recursurile declarate de pârâți s-a arătat că nu poate fi reținută o cauză de malpraxis pentru că rezultatul negativ poate fi corectat, că s-au invocat greșit prevederile Legii nr.95/2006,că motivarea este contradictorie și că hotărârea este chiar nemotivată și că reducerea cheltuielilor de judecată este nelegală.

S-a mai arătat că reclamanta a chemat în judecată doar pe pârâta ______________________ nu a analizat motivul de apel privind culpa reclamantei și că afecțiunea produsă reclamantei poate fi corectată.

Recursurile sunt nefondate.

Ambii pârâți au argumentat în sensul inexistenței faptei de malpraxis, așa cum este aceasta definită prin Legea nr.95/2006, precum și în sensul că deficiența poate fi corectată.

Argumentele vor fi respinse.

Acțiunea s-a bazat în drept și pe dispozițiile Legii nr.95/2006, dar și pe cele ale art.998 – 999 Cod civil privind răspunderea delictuală.

Este nerelevant în acest context dacă fapta produsă are sau nu caracterul de malpraxis definit prin legea specială, relevantă fiind producerea unui incident care a cauzat efecte negative asupra unei persoane, din culpa unei alte persoane. În speță este de necontestat că în procesul de consultare a pacientului și apoi de operare a acestuia în cadrul responsabilității medicale a unității sanitare au existat erori grave, soldate cu producerea unei suferințe, chiar temporare fiind, pacientului.

În aceste condiții – apreciem că sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale și că în mod legal judecătorii fondului și ai apelului au obligat pe pârâți la daune,

Este de asemenea nerelevant dacă afecțiunea produsă poate fi corectată, pentru că daunele acordate se raportează la suferințele îndurate și nu la efectele viitoare. Sigur că dacă afecțiunea produsă din culpa medicilor ar fi avut caracter permanent, atunci cu totul diferită ar fi fost și abordarea judiciară ca și cuantumul daunelor datorate.

Vom mai reține că judecătorii apelului au motivat în fapt și în drept hotărârea și că aceasta nu este contradictorie. S-a argumentat neechivoc atât culpa pârâților, prejudiciul cauzat de fapta pârâților, legătura de cauzalitate precum și dreptul reclamantei la dezdăunare.

Au fost analizate toate motivele de apel, chiar dacă acestea nu au fost menționate distinct ci au fost tratate într-o modalitate integrată și coerentă de prezentare a situației de fapt și de respingere a criticilor.

Vom mai constata că prin chiar petitul acțiunii, reclamanta a chemat în judecată atât clinica medicală, cât și pe medicii care într-o formă sau alta au acționat medical asupra ei, scopul acestui demers de culpabilizare colectivă fiind cel de obținere a unor daune .

Pentru aceste motive vom respinge și critica privind lipsa unui capăt de cerere referitor la obligarea pârâtului M_____ la daune.

În legătură cu cheltuielile de judecată, acestea au fost corect calculate prin prisma cuantumului sumei cu care au fost reduse daunele morale.

Pentru toate aceste considerente, în baza art.312 Cod procedură civilă vom respinge recursurile ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondate recursurile formulate de recurenți pârâți _____________, M_____ M_____ C_______, recurenta reclamantă P_______ C_______ E____ în contradictoriu cu intimatul chemat în garanție _________________________ R__________ – A____ A________ și cu intimatul pârât M____ F____ împotriva deciziei civile nr.1236A/07.04.2015 pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a Civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 30.05.2016.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

I__ P___ D____ F_____ B_______ C______ M_____ S_________

GREFIER

V_______ Ș_____

RED.IP

Tehnored,MȘ/ 2 ex.

31.05.2016

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro