Denuntarea unilaterala. Despagubiri egale cu valoarea contractului.

Dosar nr(...) (Număr intern 1587/2008)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A V-A COMERCIALĂ

DECIZIA COMERCIALĂ Nr. 439

Şedinţa publică de la 28 octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...)-(...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...)-(...) M.

**************

Pe rol pronunţarea în cauza comercială având ca obiect rejudecarea, după casare, a apelului formulat de pârâta (...) "H. U." SA B (fostă S.N.U. ROMÂNESC SA) în contradictoriu cu intimata reclamantă (...) E. NAŢIONALĂ SA B, împotriva Sentinţei comerciale nr.15323/29.11.2003 promnunţată de Secţia a VI-a Comercială a T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i în dosarul nr.3605/2003.

Dezbaterile în apel au avut loc în cadrul şedinţei publice din data de 21 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera în temeiul art.260 Cod procedură civilă şi pentru a da posibilitate apelantei pârâte să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, 28 octombrie 2008, când a decis următoarele:

CURTEA,

Asupra apelului de faţă, constată:

Prin sentinţa comercială nr.15323 din 29.11.2003 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr.3605/2003 s-a admis acţiunea precizată formulată de către reclamanta (...) E. NAŢIONALĂ SA B împotriva pârâtei SOCIETATEA NAŢIONALĂ U. ROMÂNESC SA B şi a fost obligată pârâta la plata sumei de 18.032.103.781 lei (echivalentul a 536.414,32 USD) reprezentând daune-interese contractuale şi la plata cheltuielilor de judecată de 753.466.038 lei.

Pentru a hotărî astfel s-a reţinut că între părţi a fost încheiat contractul nr.7202/8.12.2000 cu o durată de doi ani, cu începere de la 1.02.2001, că potrivit cu articolul 8 din convenţie în cazul în care una dintre părţi denunţă unilateral contractul înainte de termen se vor putea cere daune interese de cel puţin valoarea contractului (pentru perioada cuprinsă între data denunţării şi data expirării) şi că pârâta a fost cea care a notificat reclamanta despre intenţia sa de reziliere a convenţiei înainte de termen. S-a reţinut şi că pârâta datorează daunele de la data rezilierii unilaterale a contractului 10.09.2001 şi până la expirare, 1.02.2003 pentru tipărirea a 40% din totalul cantităţii de materiale necesare fabricii, astfel cum s-a stabilit prin anexa la contract, semnată de ambele părţi.

În ceea ce priveşte împrejurarea invocată că reclamanta la rândul ei nu şi-ar fi onorat obligaţiile contractuale prin întârzieri la livrare tribunalul a apreciat că aceasta nu poate fi reţinută câtă vreme în cauză nu a fost formulată cerere reconvenţională iar pârâta nu a înţeles să invoce explicit excepţia de neexecutare a contractului. În continuare s-a reţinut, potrivit cu expertiza de specialitate efectuată în dosar, că reclamanta a dat curs comenzii nr.214/2001, lansată de pârâtă, că a facturat şi livrat materiale în valoare de 39.522 USD care se scade din valoarea materialelor necesare pentru consum de 1.380.577,80 USD şi că urmare a aplicării procentului de 40 % asupra valorii rezultate de 1.341.035,80 USD se va obţine suma de 536.414,32 USD pe care pârâta o datorează în final reclamantei cu titlu de daune contractuale.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta SOCIETATEA NAŢIONALĂ U. ROMÂNESC SA B iar prin decizia comercială nr.93 din 2.02.2005 pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr.64/2004 s-a admis apelul, a fost schimbată în tot sentinţa apelată şi a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 418.990 USD în echivalentul în lei la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În esenţă, instanţa superioară a ţinut seama de concluziile noului raport de expertiză contabilă depus în apel şi a constatat că suma datorată de către apelanta pârâtă este de 418.990 USD iar nu de 536.414 ,80 USD cum s-a reţinut la instanţa de fond.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs intimata (...) E. NAŢIONALĂ SA B iar prin decizia comercială nr.4682/2005 pronunţată de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr.1557/2005 s-a admis recursul, a fost casată decizia recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecarea apelului aceleiaşi instanţe cu motivarea că se impune efectuarea unei contraexpertize care să lămurească situaţia prejudiciului suferit de către reclamantă, date fiind concluziile diferite la care au ajuns experţii desemnaţi în cele două faze procesuale, fond şi apel.

După rejudecarea apelului şi administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară a fost pronunţată decizia comercială nr.583 din 22.11.2007 de către Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a V a Comercială în dosarul nr(...) prin care s-a admis apelul pârâtei SOCIETATEA COMERCIALĂ "H. U." SA (FOSTĂ SOCIETATEA NAŢIONALĂ U. ROMÂNESC SA B), s-a schimbat în tot hotărârea apelată şi a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 418.991 USD în echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri, cu cheltuieli de judecată. A fost respinsă cererea intimatei de întoarcere a executării pentru suma de 117.424,8 USD ca neîntemeiată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs (...) E. NAŢIONALĂ SA B iar prin decizia comercială nr.2347 din 26.06.2008 pronunţată în dosarul nr(...) de Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială s-a admis recursul, a fost casată decizia recurată şi s-a trimis cauza pentru rejudecarea apelului aceleiaşi instanţe de apel cu motivarea că prin decizia atacată au fost nesocotite regulile de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

După casare, apelul a fost înregistrat sub nr(...) pe rolul Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a V a Comercială.

Procedând la rejudecarea apelului în considerarea deciziei de îndrumare existentă la dosar şi analizând probele administrate în cauză în raport de sentinţa atacată şi motivele de apel invocate Curtea apreciază că apelul este fondat şi în temeiul articolului 296 Cod procedură civilă urmează să îl admită pentru următoarele considerente:

Reclamanta (...) E. NAŢIONALĂ SA B a chemat în judecată pârâta SOCIETATEA NAŢIONALĂ U. ROMÂNESC SA B (actuala SOCIETATEA COMERCIALĂ "H. U." SA) pentru a se pronunţa o hotărâre judecătorească prin care pârâta să fie obligată să îi plătească daune interese (stabilite provizoriu la 100.000 USD) calculate pe perioada 10.09.2001 – 10.02.2003 ca urmare a denunţării unilaterale a contractului cu nr.7202/8.12.2000, daune interese rezultate prin aplicarea procentului de 40 % asupra valorii totale a consumului de materiale (prevăzute la articolul 1 din contract), realizat de Fabrica de ţigarete din Târgu J pe perioada sus-menţionată.

La dosar a fost depusă adresa nr.1505 din 10.09.2001 prin care pârâta încunoştinţează (...) E. NAŢIONALĂ SA B despre faptul rezilierii contractului părţilor cu nr.7202/2000 începând cu data de 10.09.2001.

Potrivit cu articolul 8 alin. 4 din contractul nr.7202/18.12.2000 - având ca obiect tipărirea de către reclamanta executant a mai multor tipuri de materiale cu specificaţiile tehnice menţionate în anexa 1 din convenţie – părţile au stabilit ca înţelegerea lor să nu poată fi denunţată în mod unilateral înainte de termen (respectiv 1.02.2003) în caz contrar, partea care denunţă unilateral contractul urmând a fi obligată să plătească celeilalte părţi daunei interese în cuantumul prejudiciului cauzat dar nu mai puţin decât valoarea contractului pentru perioada cuprinsă între data denunţării şi data expirării contractului (articolul 8 alin. final).

Reţine că plata produselor urma a se face în lei la cursul BNR din data facturării, în termen de 7 zile de la data recepţiei (articolul 3 din contract), că în anexa 1 la convenţie s-a stabilit care este cantitatea de produse necesare furnizorului Târgu J, respectiv 40 % din necesarul de blanchete, poşete şi cartuşe al Fabricii de Ţ. Târgu J şi că beneficiara pârâtă urma să emită în cursul derulării convenţiei comenzi ferme cu indicarea cantităţilor şi sortimentelor de materiale, cu 15 zile înainte de data livrării produselor.

În faţa primei instanţe pârâta a solicitat prin note scrise intitulate „obiecţiuni la expertiza contabilă” (fila 56 E.. II) să se ţină seama în speţă la determinarea prejudiciului suferit de către reclamantă de stocul de materiale (blanchete, poşete şi cartuşe) pe care Fabrica de Ţ. Târgu J îl deţinea înainte de data de 10.09.2001 (data denunţării unilaterale a contractului) deoarece cu acest stoc se diminuează necesarul de aprovizionare pentru realizarea producţiei în perioada 10.09.2001- 1.02.2003 şi aceasta în condiţiile în care Fabrica de Ţ. trebuia să comande de la (...) E. Naţională SA cantitatea de materiale de care avea nevoie pentru realizarea producţiei, respectiv 40 % din necesarul de blanchete, poşete şi cartuşe.

Pârâta a mai precizat că în stocul Fabricii s-au aflat materiale în valoare de 55.623,68 USD, valoare care trebuie scăzută din totalul de 536.414,32 USD găsit de către expertul contabil urmare aplicării procentului de 40 % la valoarea totală a necesarului de materiale pentru consum.

În faza apelului, expertul contabil E. J. a ţinut seama la data efectuării noii expertize tehnice de specialitate de obiecţiunile pârâtei, incluse printre obiectivele expertizei şi a constatat că reclamanta ar putea avea pretenţia la un prejudiciu de numai 418.990 USD (iar nu de 536.414,32 USD cum a concluzionat expertul desemnat de instanţa de fond) în care nu se includ stocurile de la începutul perioadei (1.09.2001 -10.09.2001), aprovizionările din luna septembrie 2001 şi preluarea în consum a sortotipodimensiunii „D. cu filtru” 84 mm, care nu este prevăzută în Anexa la contract.

Având în vedere concluziile d-nului expert E. J. şi decizia comercială nr.93/2005 pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr.64/2004 reclamanta i-a restituit pârâtei suma de 117.424,8 USD pe care o încasase de la aceasta pe calea executării silite efectuate în baza hotărârii primei instanţe în care se reţinuse un prejudiciu total de 536.414,32 USD în loc de numai 418.990 USD. Pentru diferenţa de 117.424,8 USD reclamanta a formulat apoi o cerere de întoarcere a executării întemeiată pe dispoziţiile articolului 4041 – 4043 Cod procedură civilă şi a solicitat, după casarea deciziei comerciale nr.93/2005 pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VI a Comercială, cu ocazia rejudecării apelului formulat de către SOCIETATEA COMERCIALĂ "H. U." SA să se dispună obligarea apelantei la plata acestei sume în situaţia în care urmează să i se respingă părţii apelul declarat împotriva hotărârii primei instanţe.

Aceeaşi cerere de întoarcere a executării silite urmează a fi avută în vedere de către instanţă, cu ocazia rejudecării apelului şi după casarea deciziei comerciale nr.583/22.11.2007 pronunţată de Curtea de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a V a Comercială în dosarul nr(...).

Aşadar, (...) "H. U." SA recunoaşte faptul prejudicierii reclamantei (...) E. NAŢIONALĂ SA B urmare a denunţării unilaterale a contractului părţilor, cum rezultă din chiar „obiecţiunile” formulate la expertiza contabilă administrată în faza apelului în dosarul nr(...) iar la stabilirea prejudiciului se va ţine seama de necesarul de aprovizionat pentru realizarea producţiei în perioada 10.09.2001 -1.02.2003.

Pentru aceasta Curtea va avea în vedere atât concluziile raportului de expertiză tehnică de specialitate, întocmit de către experţii contabili E. E. N., T. H. şi E. E. E. după casarea deciziei comerciale nr.93/2005 a Curţii de A P E L B U C U R E Ş T I – Secţia a VI a Comercială, cu ocazia rejudecării apelului cât şi obiecţiunile apelantei.

Din probele administrate în cauză rezultă că daunele interese datorate de către beneficiară şi prevăzute la articolul 8 alin. final în contractul părţilor urmează a se stabili în raport de cantitatea necesară reclamantei dar neaprovizionată de la (...) E. NAŢIONALĂ SA B în perioada 10.09.2001 -1.02.2003 şi de valoarea acesteia asupra căreia se va aplica procentul de 40 % .

Nu pot fi incluse în necesarul de aprovizionat pentru realizarea producţiei cantităţile aprovizionate efectiv de la (...) E. NAŢIONALĂ SA B după data de 10.09.2001.

Astfel fiind, ţinând seama şi de stocul de materiale (blanchete, poşete şi cartuşe) existent la sucursala Fabrica de Ţ. Târgu J la data de 10.09.2001 şi de cantităţile de materiale primite (comandate) de sucursala Fabrica de Ţ. Târgu J în perioada 10.09.2001 – 27.09.2001 rezultă că pârâta (...) H. U. SA ar fi trebuit să asigure un necesar de blanchete, poşete şi cartuşe pentru perioada 10.09.2001- 1.02.2003 de 40 % din total, în valoare de 418.991 USD.

Pentru considerentele expuse având în vedere şi dispoziţiile articolului 46 Cod comercial, articolelor 1169- 1170 Cod civil şi articolelor 969-970 Cod civil, Curtea în temeiul articolului 296 Cod procedură civilă va admite apelul, va schimba în tot sentinţa apelată nr.15323 din 29.11.2003 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr. 3605/2003, va admite acţiunea precizată de către reclamantă şi va obliga pârâta să îi plătească acesteia suma de 418.991 USD în echivalent în lei la data plăţii cu titlul de despăgubiri civile.

Va respinge ca neîntemeiată cererea de întoarcere a executării silite formulată de către intimata – reclamantă ţinând seama de dispoziţiile articolului 4041 şi următoarele Cod procedură civilă şi de împrejurarea că în cauză suma care i se datorează acesteia cu titlu de daune interese este de numai 418.991 USD iar nu de 536.414,32 USD cum s-a reţinut la prima instanţă.

Va face aplicarea dispoziţiilor articolelor 274-276 Cod procedură civilă şi va obliga intimata reclamantă să plătească apelantei – pârâte suma de 63.164,7 lei cheltuieli de judecată în apel (onorariu de expert, taxe judiciare de timbru, onorariu avocaţial).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de apelanta pârâtă SOCIETATEA COMERCIALĂ "H. U." SA (fostă S.N.U. ROMÂNESC SA B) cu sediul în B, sector 6, str.B-E. (...), nr. 2 împotriva sentinţei comerciale nr.15323 din 29.11.2003 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr. 3605/2003, în contradictoriu cu intimata - reclamantă (...) E. NAŢIONALĂ SA B cu sediul în B, sector 1,(...), . 3, . D..312 .

Schimbă în tot sentinţa atacată nr.15323 din 29.11.2003 pronunţată de T r i b u n a l u l B u c u r e ş t i – Secţia a VI a Comercială în dosarul nr. 3605/2003, în sensul că:

Admite acţiunea precizată de către reclamanta (...) E. NAŢIONALĂ SA.

Obligă pârâta SOCIETATEA COMERCIALĂ "H. U." SA (fostă S.N.U. ROMÂNESC SA B) să îi plătească reclamantei suma de 418.991 USD în echivalent în lei la data plăţii cu titlul de despăgubiri civile.

Respinge ca neîntemeiată cererea de întoarcere a executării silite formulată de către intimata – reclamantă.

Obligă intimata reclamantă să plătească apelantei – pârâte suma de 63.164,7 lei cheltuieli de judecată în apel (onorariu de expert, taxe judiciare de timbru, onorariu avocaţial).

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 octombrie 2008

Preşedinte,

(...)-(...) (...) Judecător,

(...) (...)

Grefier,

(...)-(...) M.

Red. Jud. S.

Tehnored.IN

4 ex.

30.10.2008

Com: 2 ex.