Cabinet de Avocat in proces cu Asociatia de Proprietari

CURTEA DE A P E L B U C U R E S T I

SECTIA A IX-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA DECIZIA CIVILA NR. 402 R Sedinta publica din data de 14.10.2008 Curtea constituita din: PRESEDINTE - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) JUDECATOR - (...) (...) D. GREFIER - N. E. V. Pe rol se afla solutionarea cererii de recurs formulata de recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J impotriva deciziei civile nr. 295A/03.03.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i-Sectia a IV a Civila in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N.. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J, reprezentati de avocat I. I., cu imputerniciri avocatiale nr. (...)/2008 si (...)/2008, aflate la file 28, 29 din dosar si intimatii - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N., reprezentati de avocat F.T. cu imputernicire avocatiala nr. (...)/15.09.2008, aflata la fila nr. 27 din dosar. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza ca la termenul anterior s-a dispus amanarea judecarii cauzei pentru a da posibilitatea recurentilor - parati sa ia cunostinta de continutul intampinarii formulata de catre intimatii - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N.. Curtea constatand ca nu mai sunt alte cereri de formulat si nici probe de administrat, acorda cuvantul cu privire la cererea de recurs.

Reprezentantul recurentilor - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J critica solutia pronuntata de instanta de apel intrucat aceasta a retinut in motivarea solutiei ca reclamatul Cabinetul de avocatura nu ar avea personalitate juridica, motiv pentru care singurul care ar putea formula actiunea este persoana fizica E. N. H..

Fata de acest aspect apreciaza ca instanta de apel a facut o gresita interpretare si aplicare a legii, ignorand dispozitiile art. 42 Cod procedura civila. Mai arata ca si in situatia in care s-ar admite ca forma de exercitare a profesiei, Cabinetul de avocatura, nu are personalitate juridica, potrivit dispozitiilor art. 42 Cod procedura civila, interprete per a contrario, persoanele care nu au exercitiul drepturilor lor, pot sta in judecata, daca sunt reprezentate in chipul aratat in legile sau statutele care randuiesc capacitatea sau organizarea lor. Totodata, invedereaza ca, avand in vedere ca proprietar al imobilului in discutie este Cabinetul individual si nu intimatul - reclamant H. E. N., acesta din urma nu poate avea calitatea procesuala activa. Concluzionand, arata ca Cabinetul de avocat, ce isi are sediul in apartamentul in discutie, a fost reprezentat de avocat H. E. N. si prin urmare, sentinta pronuntata de catre instanta de fond este legala si temeinica. Fata de cele invederate, solicita admiterea recursului promovat de catre recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J, casarea deciziei recurate si trimiterea cauzei T r i b u n a l u l u i B u c u r e s t i spre rejudecarea apelului. Reprezentantul intimatilor - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N. invedereaza ca potrivit dispozitiilor art. 179 si art. 188 din Statutul profesiei de avocat, cabinetul de avocatura nu are personalitate juridica proprie astfel incat sa poata sta personal in instanta. Mai arata ca insusi titularul cabinetului este cel care are capacitate procesuala intrucat cabinetele de avocatura sunt reprezentate de insusi titularul lor. Precizeaza ca, in speta, titularul cabinetului, persoana fizica E. N. H. este titularul dreptului de proprietate asupra condominului, mentionarea Cabinetului de avocat in aceasta calitate avand o justificare doar de natura fiscala. Concluzionand, solicita respingerea recursului declarat de catre recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J ca nefondat. Avand cuvantul in replica, reprezentantul recurentilor - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J arata ca partile pe care le reprezinta s-au referit in motivele de recurs la aspecte privind calitatea procesuala activa a Cabinetului de avocat, intrucat motivarea instantei de apel s-a raportat la Cabinetul de avocat. Totodata, apreciaza ca sustinerile partilor adverse, formulate prin avocat, cu privire la considerentele de natura fiscala, sunt neintemeiate.

Curtea, apreciind cauza lamurita, o retine in vederea pronuntarii asupra cererii de recurs formulata de recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J impotriva deciziei civile nr. 295A/03.03.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a IV-a Civila in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N.. CURTEA, Asupra recursului civil de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 3 B la data de 20.12.2005 sub nr(...) (nr. vechi 17369/2005), reclamantii Cabinet Individual de Avocatura "E. N. H." si E. N. H. au solicitat, in contradictoriu cu paratii Asociatia de Proprietari T. J. nr. 2J/U. nr.11 si SC N. SA, anularea contractului de inchiriere incheiat la data de 30.08.2005 intre Asociatia de Proprietari T. J. nr. 2J/E. O. U. nr. 11 in calitate de locator si SC N. in calitate de locatar, anularea contractului de cesiune incheiat la 30.08.2005 intre parati, repunerea partilor in situatia anterioara prin desfiintarea tuturor lucrarilor efectuate de SC N. pentru instalarea statiei de baza si antenelor radiante in partile comune ale proprietatii.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat in esenta ca, la data de 30.08.2005 a fost incheiat intre parati un contract de inchiriere avand ca obiect suprafata totala de 43,5 mp. pe terasa, fatada si interiorul imobilului ( respectiv 19,5 m.p. in interior reprezentand amenajarea unei camere N. la ultimul nivel al cladirii, 22 mp. pe terasa si 2m.p. pe fatada) situat in B sector 3, T. J. nr. 2J/E. O. U. nr. 11. Aceasta suprafata urmeaza a fi utilizata de N. pentru instalarea unei statii de baza utilizata in cadrul sistemului de telefonie mobila. Au aratat reclamantii ca, in conformitate cu art. 11 alin. 1 din OG 85/2001, orice hotarare cu privire la inchirierea spatiilor comune se face cu acordul proprietarilor in cauza, in privinta contractului mentionat nefiind obtinut acest acord. Nu exista o hotarare a Adunarii generale a Asociatiei prin care sa se fi decis votul majoritatii si a celor direct implicati.

Conform art. 6 alin. 3 din HG 400/2003, schimbarea destinatiei locuintelor sau alte spatii situate in cladiri colective se face cu acordul asociatiei de proprietari si in mod obligatoriu cu acordul proprietarilor cu care se invecineaza pe orizontala si pe verticala, in acest caz reclamantii fiind vecini (perete in perete) cu spatiul tehnic pentru antene. S-a mai sustinut ca instalatiile respective sunt vatamatoare, daunatoare sanatatii si ca nu exista in cauza acordul proprietarilor afectati.

In drept au fost invocate disp. art. 11 alin. 1 din OG 85/2001, HG 400/2003. La data de 7.02.2006, paratii au depus intampinare, pe aceasta cale solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa, proprietar al imobilului in cauza fiind cabinetul de avocatura si nu reclamantul. Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Prin intampinarea formulata de catre parata SC N. SA s-a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor pe motiv ca legiuitorul, prin OG 85/2002, a recunoscut numai proprietarilor direct afectati dreptul de a cerere constatarea ineficientei actului juridic. Ori, reclamantii nu pot fi considerati ca fiind direct afectati, in sensul ca acestia trebuie sa dovedeasca faptul ca au calitatea de proprietari si ca sunt afectati prin incheierea contractului de inchiriere dintre Asociatie si parata SC N.. Intrucat proprietar al imobilului situat in condominiul administrat de asociatie este cabinetul de avocatura iar nu persoana fizica H. E. N., nu poate avea legitimare procesuala activa si interes legitim decat proprietarul imobilului. In ceea ce priveste cabinetul de avocatura, acesta chiar daca a facut dovada legitimarii procesuale prin aceea ca este proprietarul apartamentului, nu a facut dovada faptului ca ar fi fost direct afectat de contractul de inchiriere si implicit de montarea statiei de emisie receptie H. pe terasa si fatada imobilului prin inchirierea unei camere de la ultimul etaj al imobilului.

Pe fond, s-a sustinut netemeinicia cererii pentru ca asociatia de proprietari a incheiat contractul de locatiune in virtutea dreptului sau de administrare a partilor comune ale imobilului, cu acordul majoritatii proprietarilor exprimat in scris si atestat de semnatura - un numar de 42 de proprietari din totalul de 64 de apartamente existente in bloc. Prin incheierea de sedinta din data de 27.03.2006 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului H. E. N., raportat la faptul ca aceste nu este titularul dreptului dedus judecatii, numai proprietarii din condominiul administrat de asociatie si care sunt direct afectati putand fi titularii actiunilor in justitie.

Prin sentinta civila 5124/1.06.2007 pronuntata de Judecatoria sectorului 3 B, a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul Cabinet Individual de Avocatura "E. N. H." in contradictoriu cu paratii Asociatia de Proprietari T. J. nr. 2J si SC E. SA ca neintemeiata. Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut ca, potrivit legii aplicabile la momentul incheierii actului juridic, legiuitorul a prevazut ca numai proprietarii direct afectati sa-si exprime acordul la incheierea actului si pe cale de consecinta numai acestia fac parte din sfera persoanelor carora legiuitorul le confera legitimare procesuala si interes legitim in a solicita instantei invalidarea actului care nu respecta, pe langa conditiile de fond, si acele conditii prealabile obligatorii care trebuiau respectate si la care se refera disp. art. 11 alin. 1 si 2 din OG 85/2001. Reclamantul Cabinetul de avocatura este titularul dreptului de proprietate asupra . situat la etajul 7 al blocului format din mai multe etaje si spatii cu destinatie de locuit sau alta destinatie si, prin urmare, in virtutea calitatii de proprietar, independent ca este membru al asociatiei sau nu (toate hotararile adunarii generale fiind obligatorii si pentru proprietarii ne membri) este in drept - ca persoana straina de actul juridic incheiat care produce efecte juridice si cu privire la acesta - sa justifice dreptul si interesul sau propriu in a pretinde si obtine nulitatea actului. Instanta a avut in vedere limitele obiectului cererii si cauza juridica a actiunii pe care reclamantii au promovat-o , respectiv ca nu a fost investita cu o contestatie impotriva hotararii adunarii generale a asociatiei in cauza, ci cu o actiune in nulitatea actului juridic formulata de un tert care nu a participat la incheierea actului juridic. Astfel, a retinut ca, fiind vorba de o nulitate absoluta virtuala, reclamantul avand calitatea ceruta de lege - de proprietar - face parte din sfera titularilor indreptatiti sa o invoce. S-a mai retinut ca reclamantul nu a facut dovada gradului de afectare prin montarea statiilor de emisie receptie H. pe terasa blocului si pe fatada, in schimb parata a facut proba contrara sustinerilor reclamantului, depunand dovada ca au fost indeplinite conditiile impuse de lege, contemporane cu incheierea actului, respectiv hotarare a adunarii generale a proprietarilor, autorizatiile cerute de lege pentru modificari constructive, tabel cu acordul proprietarilor.

Impotriva acestei hotarari au declarat apel reclamantii Cabinet Individual de Avocatura "E. N. H." si E. N. H.. In motivarea apelului, s-a aratat in esenta ca, in privinta admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale active in ceea ce il priveste pe reclamantul E. N. H., aceasta masura este nelegala. Calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre reclamant pe de o parte si persoana care este titularul raportului juridic dedus judecatii pe de alta parte. Conform prev. art. 179 din Statutul profesiei de avocat reiese ca notiunea de cabinet individual de avocat este doar o forma de exercitare a profesiei de avocat, neavand un patrimoniu si o personalitate juridica distincta fata de titularul acestuia. Pe cale de consecinta coreclamantul E. N. H. este titular al dreptului de proprietate din condominiul administrat de asociatie si este direct afectat, astfel ca instanta fondului a admis in mod neintemeiat exceptia calitatii procesuale active a coreclamantului E. N. H.. Cu privire la fondul cauzei, apelantii a reluat expunerea din cererea de chemare in judecata, referitor la conditiile in care a fost incheiat contractul de inchiriere a carui anulare o solicita. Au mai precizat ca, la aceeasi data, intre parata Asociatia de Proprietari T. J. nr. 2J/E. O. U. nr. 11 in calitate de cedent si SC N. SA in calitate de cesionar a fost incheiat un contract de cesiune prin care cedentul s-a obligat sa transmita cu titlu gratuit in favoarea cesionarului toate aprobarile, avizele, permisele si autorizatiile obtinute de cesionar, pe cheltuiala proprie si emise pe numele cedentului in scopul construirii si instalarii, asamblam, operarii si modificarii de catre cesionar, a statiei de baza emisie receptie. In ceea ce priveste tabelul cu semnaturi, cuprinzand acordul unor proprietari, au sustinut apelantii ca acesta nu intruneste in nici un caz cerintele imperative ale legii. Pana si acordul acestor proprietari a fost viciat intrucat in inscrisul numit" Tabel nominal din data de 1.08.2005" se arata ca proprietarii care semneaza acest tabel isi dau acordul pentru inchirierea unei suprafete de 43,5 mp. in vederea instalarii unei Statii de E. fara a se face nicaieri precizarea ca se va amenaja o camera N. (modificandu-se astfel destinatia imobilului), ca se vor zidi geamurile si mai ales ca se vor monta antene radiante. S-a aratat ca este de notorietate faptul ca montarea unei astfel de statii poate crea grave probleme de sanatate, cauzate de campurile electromagnetice generate de antenele sistemului de telefonie mobila. In aceste conditii se impunea nu numai acordul tuturor proprietarilor, dar si o expertiza privind efectele acestei statii, pentru ca fiecare proprietar sa-si poata da acordul in cunostinta de cauza. Din disp. Art. 16 din OG 2/2006 reiese ca functionarii publici care lucreaza in cladirile unde functioneaza instalatii precum si cele din speta au un spor de salariu pentru conditii vatamatoare. Asadar pericolul vatamarii reiese indirect si implicit prin insusi efectul legii in speta OG 2/2006. Intimatele parate SC E. SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr.2J/U. nr.11 au formulat intampinare, pe aceasta cale solicitand respingerea apelului ca fiind nefundat, cu obligarea apelantilor la plata cheltuielilor de judecata. A fost invocate exceptia lipsei de interes pe capatul doi al cererii de chemare in judecata, avand in vedere ca reclamantii nu au un interes legitim pe acest capat de cerere, cata vreme autorizatiile privesc echipamente in concret determinate, care nu pot fi folosite decat de furnizorii de servicii de telecomunicatie si nici un interes nascut si actual, personal si direct. S-a sustinut ca in mod corect prima instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului H. E. N., avand in vedere ca proprietar al imobilului in cauza este Cabinetul Individual si nu persoana fizica. S-a invocat si exceptia lipsei calitatii procesual active a Cabinetului Individual chiar daca este proprietar al imobilului, deoarece acesta nu a facut dovada faptului ca ar fi direct afectat de contractul de inchiriere si implicit de construirea statiei de emisie receptie H.. Au mai aratat intimatii ca motivele din actiune nu pot duce decat la nulitatea relativa a contractului de inchiriere, iar aceasta nulitate nu poate fi invocata decat de persoanele direct afectate; hotararea Adunarii Generale este perfect valabila, fiind fundamentata pe acordul proprietarilor direct afectati. S-a mai sustinut ca instalarea statiei de emisie receptie in sistem H. nu cauzeaza prejudicii sanatatii radiatiile nefiind nocive.

Prin decizia civila nr. 295/03.03.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i sectia a IV-a civila, au fost admise apelurile formulate de cei doi reclamanti, dispunandu-se desfiintarea incheierii de sedinta din data de 27.03.2006 si a sentintei apelate. A fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului persoana fizica, ca neintemeiata. Au fost respinse exceptia lipsei de interes privitor la cel de-al doilea capat al actiunii si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Cabinetul individual de avocatura, ca neintemeiate. S-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut in esenta ca: Avand in vedere ca exceptiile invocate prin intampinare de catre paratele intimate in apel, respectiv exceptia lipsei calitatii procesual active a Cabinetului Individual E. N. H. si exceptia lipsei de interes pe capatul doi al actiunii vizeaza cererea de chemare in judecata si nu prezentul apel, instanta le-a calificat ca fiind motive de ordine publica, in conditiile in care partile care au invocat aceste exceptii nu au formulat la randul lor apel. In ceea ce priveste primul motiv de apel invocat de apelantul H. E. N., privind gresita admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale active in ceea ce il priveste, instanta l-a apreciat intemeiat in considerarea faptului ca, desi din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 775/16.02.2000 ar rezulta ca titular al dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. 39, situat in B, T. J. nr. 2J, .6, sector 3 este Cabinetul Individual de Avocatura "H. E. N.", acest lucru nu poate avea drept consecinta directa constatarea lipsei calitatii active a persoanei fizice H. E. N., cu motivarea ca nu este proprietarul apartamentului. Conform art.179 si 180 din Statutul profesiei de avocat, notiunea de cabinet individual de avocatura desemneaza forma in care isi exercita profesia un avocat definitiv titular, reprezentand o forma de exercitare a profesiei fara personalitate juridica. Lipsa personalitatii juridice proprii Cabinetului individual de avocatura rezulta si din interpretarea per a contrario a dispozitiilor ulterioare din Statut, respectiva art. 191, care stabileste modul de dobandire a personalitatii juridice de catre Societatea civila profesionala. Raportat la cele aratate mai sus,a constatat instanta de apel ca singurul care putea formula actiunea era H. E. N., titularul Cabinetului de Avocatura "H. E. N." . Fata de modul gresit de solutionare a exceptiei lipsei calitatii procesual active a reclamantului H. E. N. si de faptul ca, admitand aceasta exceptie, prima instanta a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului actiunii formulate de reclamantul mentionat, au fost apreciate indeplinite conditiile alt. 297 D..civ., consecinta fiind a desfiintarii sentintei apelate si a trimiterii cauzei spre judecare primei instante. Cu privire la motivul de ordine publica privind lipsa interesului pe capatul 2 al cererii de chemare in judecata, avand ca obiect anularea contractului de cesiune incheiat intre cele doua parate,instanta a apreciat ca este neintemeiat pentru ca acest capat de cerere este unul accesoriu fata de primul capat de cerere care are ca obiect anularea contractului de inchiriere incheiat la data de 30.08.2005 intre parate. Avand in vedere ca prin afirmarea unei vatamari directe si personale determinate de incheierea contractului de inchiriere mentionat, reclamantii au dovedit un interes legitim, personal, nascut si actual in formularea actiunii avand ca obiect anularea acestui contract, interesul este dovedit si pentru capetele accesorii, respectiv pentru capetele 2 si 3 din cererea de chemare in judecata, care vizeaza repunerea in situatia anterioara incheierii acestui contract sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul cesiunii tuturor aprobarilor, avize lor, permiselor si autorizatiilor pentru construirea, instalarea, asamblarea, operarea statiei de baza. In ceea ce priveste motivul de ordine publica legat de lipsa calitatii procesual active a Cabinetului Individual de Avocatura "H. E. N.", motivata de faptul ca acest reclamant nu a dovedit cum ar putea fi afectat de instalarea unei statii de emisie-receptie in sistem H., tribunalul retine netemeinicia acestui motiv, in conditiile in care, afectarea directa sau nu, reprezinta o chestiune ce tine de fondul cauzei si nu de calitatea procesual activa. Ceea ce va analiza insa instanta de fond cu ocazia rejudecarii este capacitatea procesuala de folosinta a acestui reclamant, raportat la dispozitiile legale enuntate mai sus, privind lipsa personalitatii juridice a cabinetelor individuale de avocatura. Celelalte motive de apel, care priveau fondul cauzei, nu au fost analizate, retinandu-se ca, pentru considerentele expuse anterior, a fost gasit intemeiat motivul de apel privind gresita solutionare a exceptiei lipsei calitatii procesual active a reclamantului H. E. N., iar prevederile art. 297 C.pr.civ. impune desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare. Desi in materia apelului nu exista un text similar cu art. 312 alin.3 teza finala D..civ., in conformitate cu care, in materia recursului, daca exista motive de modificare si de casare, instanta de recurs va casa in intregime pentru a asigura o judecata unitara, aceeasi solutie se impune si in apel, pentru realizarea aceluiasi scop, respectiv o judecata unitara.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs intimatele-parate SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J/U. nr. 11. In motivarea recursului se arata in esenta ca: 1. Instanta de apel a desfiintat in mod gresit incheierea prin care prima instanta a constatat lipsa calitatii procesuale active a reclamantului E. N. H.. Acest reclamant nu are calitatea de proprietar al apartamentului nr. 39 situat in condominiul din T. J. nr. 2J, . 6, sector 3, B. Instanta de apel a retinut ca reclamantul Cabinetul de Avocatura nu ar avea personalitate juridica, motiv pentru care singurul care ar putea formula actiunea este persoana fizica E. N. H.. O asemenea interpretare si aplicare a legii este - in sustinerea recurentilor - gresita. Din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 42 din C.pr.civ. reiese ca persoanele care nu au exercitiul drepturilor lor pot sta in judecata daca sunt reprezentate in chipul aratat de legile sau statutele care randuiesc capacitatea sau organizarea lor. Asadar, Cabinetul de avocatura putea sta in judecata sub conditia de a fi reprezentat potrivit Legii organizarii profesiei de avocat si a Statutului Profesiei de Avocat. Se mai arata ca instanta de apel nu a analizat si argumentul, adus de catre recurentii-parati in sustinerea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a aceluiasi reclamant, referitor la imprejurarea ca proprietarul apartamentului mentionat nu indeplineste conditia de a fi direct afectat (in sensul prevederilor art. 11 din O.G. 85/2001) de contractul de inchiriere incheiat intre cele doua parate-recurente. In ceea ce il priveste sustinerea reclamantilor in sensul ca in respectivul apartament ar exista un punct de lucru, arata recurentii-parati ca, potrivit dispozitiilor Legii 51/1995, exista posibilitatea de a fi infiintate numai sedii secundare (in circumscriptia altui barou, din tara sau strainatate) si nicidecum un punct de lucru. Asadar, Cabinetul de Avocatura reclamant nu poate desfasura nici un fel de activitate in respectiva locatie (el avand sediul la o alta adresa), conditii in care recurentii arata ca nu inteleg in ce mod acesta ar putea fi afectat de instalarea unei statii de emisie receptie in sistem H.. Sustinand ca motivele de nulitate invocate prin actiunea introductiva (care vizeaza cel mult un consimtamant viciat, si nu o eroare obstacol) ar putea atrage nulitatea relativa, recurentii arata ca nici Cabinetul- proprietar al apartamentului nu justifica calitatea procesual activa, el nefiind parte in contractul de locatiune. Faptul ca statia de emisie receptie ce urma sa fie instalata pe imobilul care face obiectul contractului de inchiriere in litigiu ar fi fost nociva, sau ca destinatia imobilului ar fi fost in vreun fel schimbata, nu poate constitui decat o eroare de fapt, fara efect asupra valabilitatii conventiei. 2. Instanta de apel a respins in mod gresit exceptia lipsei de interes in privinta celui de-al doilea capat de cerere, conditiile de exercitare a unei actiuni impunandu-se a fi indeplinite in raport de fiecare capat de cerere in parte. Considera recurentii ca cei doi reclamanti nu au un interes legitim ca avizele, autorizatiile, permisele sa fie detinute de Asociatia de Proprietari in conditiile in care acestea privesc echipamente in concret determinate, care pot fi folosite numai de furnizorii de servicii de telecomunicatii. Nici conditia ca interesul reclamantilor sa fie nascut si actual nu este indeplinita, in sustinerea recurentilor, din motivarea actiunii nerezultand care este folosul practic actual care sa ii indreptateasca sa solicite anularea contractului de cesiune.

In privinta conditiei ca interesul sa fie personal si direct, se sustine ca reclamantii sunt tinuti sa probeze ca folosul practic de a se anula cesiunea le profita acestora, in mod personal si direct. In drept, s-au invocat prevederile art. 299, 304 pct. 9, art. 312 alin. 5 C.pr.civ, art. 1169 C.civ. si celelalte dispozitii legale la care s- a facut referire in cadrul motivelor de recurs. Recurs legal timbrat. Intimatii-reclamanti au formulat intampinare in cauza, pe aceasta cale solicitandu-se respingerea recursului, ca nefundat. In privinta calitatii procesuale active a reclamantului E. N. H., se arata in esenta ca notiunea de Cabinet de avocatura reprezinta numai o forma de exercitare a profesiei de avocat, fara un patrimoniu si personalitate juridica distincte de cele ale titularului. Asa fiind, "titularul cabinetului, persoana fizica E. N. H. coincide cu insusi Cabinetul Individual de Avocatura E. N. H., persoana fizica autorizata, intrucat au aceeasi personalitate juridica si acelasi patrimoniu" si, in consecinta, titularul respectiv este si proprietar al apartamentului din condominiul administrat de catre Asociatia recurenta-parata. Referitor la conditia ca proprietarul-reclamant sa fie direct afectat , se arata ca este una care priveste fondul cauzei si nu chestiunea calitatii procesuale active. Celelalte motive dezvoltate de catre recurenti in sustinerea aceleasi exceptii privesc - in sustinerea intimatilor - tot fondul cauzei, astfel ca ele nu pot fi analizate de instanta de recurs. Sustinerile recurentelor in sensul lipsei calitatii procesuale active a Cabinetului Individual de avocatura sunt, in sustinerea intimatilor, inadmisibile cata vreme prima instanta a respins aceasta exceptie, iar paratii-recurenti nu au exercitat calea de atac a apelului impotriva respectivei solutii. In privinta interesului, se sustine ca acesta: este legitim pentru ca nu contravine legii sau regulilor de convietuire sociala; este nascut si actual pentru ca reclamantii "expunandu-se la afectarea sanatatii si in acelasi timp incalcandu-li-se dreptul de proprietate in condominiu"; este personal si direct pentru ca ii vizeaza pe reclamanti, respectiv sanatatea lor si dreptul lor de proprietate. Referitor la critica prin care recurentele au sustinut lipsa interesului in privinta celui de-al doilea capat de cerere, arata intimatii ca este neintemeiata pentru ca acest capat de cerere are caracter accesoriu fata de primul. In continuare, intimatii au dezvoltat argumente de natura a sustine temeinicia actiunii, pe fondul ei. Nu s-au administrat probe noi in recurs.

Analizand recursul in raport de actele si lucrarile dosarului, de criticile formulate si de limitele stabilite prin art. 314 pct. 9 C.pr.civ., Curtea constata caracterul fondat al acestuia.

Considerentele avute in vedere sunt urmatoarele: Din continutul cererii de chemare in judecata reiese in mod evident faptul ca se invoca, de catre reclamanti, vatamarea suferita - prin incheierea celor doua contracte a caror nulitate se invoca - in calitate de proprietar al apartamentului nr. 39 din blocul situat in T. J. nr. 2J, sector 3, B. Prin raportare la aceste sustineri si la exigentele art. 129 alin. ultim C.pr.civ., aprecierea asupra legitimarii procesuale active se impune a fi facuta in raport de titularul dreptului de proprietate asupra respectivului apartament, astfel cum acesta este individualizat in actul juridic ce valoreaza titlu de proprietate potrivit dispozitiilor art. 644- 645 raportat la art. 1294-1295 C.civ., respectiv contractul de vanzare- cumparare autentificat sub numarul 775/16.02.2000.

Dintr-o astfel de perspectiva, constatand ca potrivit respectivului contract calitatea de cumparator - proprietar o are Cabinetul Individual de Avocatura E. N. H., apare ca fiind evident ca cel de-al doilea reclamant, care a formulat actiunea in nume propriu, nu justifica legitimarea procesuala activa in cauza.

Solutia adoptata de instanta de apel este rezultatul unei analize care excede limitelor verificarii conditiei justificarii legitimarii procesuale active, aspectele avute in vedere vizand mai degraba o alta conditie de exercitiu al actiunii civile, si anume aceea a capacitatii juridice a reclamantului - proprietar. Nu poate fi primita nici apararea intimatilor-reclamanti potrivit cu care Cabinetul Individual de Avocatura nu ar avea un patrimoniu propriu si ca patrimoniul acestuia s-ar confunda cu cel al persoanei fizice care are calitatea de titular, fata de prevederile art. 170 alin. 1 si art. 171 alin. 3 din Statutul Profesiei de Avocat care fac vorbire de un patrimoniu de afectatiune profesionala care apartine acestei forme de organizare a profesiei de avocat.

Fata de aceste considerente si de dispozitiile legale mentionate, Curtea constata ca in mod gresit a dispus instanta de apel desfiintarea solutiei primei instante de admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului H. E. N.. Conditia dedusa din continutul prevederilor art. 11 din O.G. 85/2001, respectiv aceea ca reclamantul sa fie unul dintre proprietarii direct afectati prin incheierea contractelor a caror nulitate se invoca constituie un aspect care intereseaza fondul pricinii, indeplinirea ori neindeplinirea ei conducand tocmai la concluzionarea asupra existentei sau nu a vatamarii invocate de acesta prin cererea de chemare in judecata, deci chiar la aprecierea asupra temeiniciei pretentiilor deduse judecatii. Tot aspecte care tin de fondul cauzei sunt si cele care privesc modul in care ar putea fi afectat reclamantul Cabinetul Individual de Avocatura de instalarea unei statii de emisie receptie H. (in exercitarea drepturilor dobandite prin cele doua contracte de inchiriere si respectiv cesiune), astfel ca ele nu pot fi analizate de instanta de recurs in acest stadiu procesual, in conditiile in care instanta de apel s-a pronuntat in cauza fara a cerceta fondul pricinii. Nu poate fi primit argumentul recurentelor in sensul ca reclamantul - proprietar al unui apartament din condominiul in care se afla si spatiile la care se refera contractul de inchiriere incheiat intre acestea - ar fi tert fata de contractul de locatiune si, ca atare, nu ar justifica legitimarea procesuala in cererea de anulare a acestuia in conditiile in care locatorul (Asociatia de proprietari) este, potrivit art. 34-35 din Legea 114/1996 republicata, numai un administrator mandatat de toti proprietarii din respectivul condominiu spre a asigura functionarea normala a imobilului si a le reprezenta interesele in raporturile cu tertii. In considerarea raporturilor astfel stabilite - prin efectul legii - intre reclamant si asociatie de proprietari, primul justifica legitimarea procesuala in actiunea prin care tinde la desfiintarea (anularea) acelor acte juridice pretins incheiate de catre reprezentant cu incalcarea normelor juridice edictate in scopul reglementarii modului in care trebuia sa se desfasoare activitatea de administrare a partilor comune din cladirile de locuit cu mai multe locuinte. In ceea ce priveste cel de-al doilea motiv de recurs, prin care se invoca gresita solutionare a exceptiei lipsei interesului reclamantului pe capatul de cerere referitor la anularea contractului de cesiune, Curtea apreciaza ca este nefondat pentru urmatoarele considerente: Interesul reclamantului indeplineste conditia de a fi legitim de vreme ce avizele, autorizatiile si permisele la care se refera contractul de cesiune sunt emise pentru spatii comune amplasate in condominiul in care se afla apartamentul detinut de el in proprietate. Cum si reclamantul detine o cota-parte indiviza din respectivul drept de proprietate comuna, acesta este indreptatit sa pretinda respectarea de catre terti a acelor prevederi legale edictate in scopul apararii acestui drept. Acest capat de cerere este in mod evident in stransa legatura cu primul (care vizeaza anularea locatiunii consimtite de Asociatia Proprietarilor pentru spatiile la care se refera respectivele avize), si, mai mult mai mult decat atat, este formulat si un alt capat de cerere prin care se solicita expres instantei sa dispuna repunerea partilor in situatia anterioara incheierii celor doua conventii prin readucerea spatiilor in litigiu in situatia anterioara perfectarii lor, asa incat legitimitatea interesului reclamantului in sustinerea unei astfel de cereri nu poate fi pusa sub semnul indoielii. In conditiile in care, la data sesizarii instantei, contractul de cesiune mentionat era in fiinta, si astfel producea efectele juridice pretinse de catre reclamant a fi vatamatoare pentru el, si conditia ca interesul sa fie nascut si actual este indeplinita. Invocand nerespectarea prevederilor art. 11 din O.G. 85/2001, care au ca scop reglementarea raporturilor dintre proprietarii de apartamente si asociatiile de proprietari care administreaza imobilele in care acestea sunt amplasate, tinand seama si de calitatea de proprietar dovedita de catre reclamant in speta, este evident indeplinita si conditia ca interesul formularii acestui capat de cerere sa fie personal si direct. Fata de considerentele expuse, Curtea apreciaza ca in mod corect a fost solutionata de catre instanta de apel aceasta exceptie, in sensul respingerii ei ca nefondata. Avand in vedere concluziile retinute si dispozitiile legale mentionate, cat si prevederile art. 312 alin 3 raportat la art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea va admite recursul formulat de catre recurentele-parate SC E. SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J/ U. nr. 11 si va dispune - tinand seama de faptul ca instanta de apel nu a cercetat acele motive de apel care vizeaza fondul cauzei - casarea in parte a deciziei civile recurate si trimiterea cauzei la acelasi tribunal, pentru rejudecarea apelurilor. Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale deciziei. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul formulat de recurentii - parati SC E. Romania SA si Asociatia Proprietarilor T. J. nr. 2J impotriva deciziei civile nr. 295A/03.03.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a IV-a Civila in dosarul nr(...), in contradictoriu cu intimatii - reclamanti Cabinetul de Avocatura "E. N. H." si H. E. N.. Caseaza in parte decizia civila recurata, si trimite cauza aceleiasi instante pentru rejudecarea apelurilor. Mentine dispozitiile privind respingerea exceptiei lipsei de interes in legatura cu cel de-al II-lea capat de cerere si a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului Cabinetul Individual de Avocatura D.M. H.. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 14.10.2008 PRESEDINTE JUDECATOR JUDECATOR (...) (...) (...) (...) (...) (...) GREFIER N. E. V. Red. GS U..red. AP 2 ex./5.11.2008 Judecatori apel - Sectia a IV-a Civila B. T., J. E.

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/speta-157261-civil--anulare-act.html#ixzz4dGnY4Lrg