Beneficiul nerealizat al firmei de paza.

DOSAR NR(...)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA COMERCIALĂ

DECIZIE NR. 48

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 27 FEBRUARIE 2008

PREŞEDINTE: - N. N.

JUDECĂTOR: - S. MATEUCĂ

GREFIER: - GABRIELA D.

Pe rol, pronunţarea asupra apelurilor declarate de pârâta (...) E. SA B - ZONA E. M cu sediul în B, D. E., nr.239, sector 1 şi de către reclamanta (...) E. T. SRL D T – S cu sediul în Dr.Tr.S,(...), jud.M împotriva sentinţei nr.234/COM din 6 iunie 2007, pronunţate de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile asupra apelurilor au avut loc în şedinţa publică din 13 februarie 2008, fiind consemnate în încheierea redactată la acea dată –parte integrantă din prezenta decizie-, când instanţa a amânat pronunţarea la data de 20 februarie 2008 şi ulterior la data de 27 februarie 2008, având nevoie de timp pentru a delibera.

C U R T E A

Asupra apelurilor de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa nr.234/COM din 6 iunie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta (...) E. T. SRL D T – S, împotriva pârâtei (...) E. SA B - ZONA E. M. A fost obligată pârâta să-i plătească reclamantei suma de 48.291 lei cu titlu de prejudiciu nerealizat, ca urmare a rezilierii unilaterale a contractului de prestări servicii nr. 1333/1999, precum şi cheltuieli de judecată în cuantum de 3568 lei reprezentând onorariu avocat, onorariu expert, taxă timbru aferentă pretenţiilor admise şi timbru judiciar.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată la data de 6.12.2006, reclamanta (...) E. T. SRL D T – S a chemat în judecată pe pârâta (...) E. SA – MEMBRU P. H. SUCURSALA E. M, pentru ca prin hotărâre judecătorească aceasta să fie obligată să-i plătească suma de 287.305 lei ca urmare a nerespectării dispoziţiilor contractului înregistrat sub nr. 1333 din 08.04.1999, cu cheltuieli de judecată.

Reclamanta a motivat că, la data de 8.04.1999, între părţi, s-a încheiat un contract de prestări servicii, în temeiul căruia urma să presteze servicii de pază la obiectivele pârâtei, contract care ulterior a fost modificat prin acordul părţilor, prin acte adiţionale succesive, termenul privind încetarea acestuia fiind 8.04.2008, însă, pârâta fără niciun motiv întemeiat, a denunţat unilateral acest contract, în prezent paza obiectivelor fiind asigurată de altă societate.

A mai arătat că, deşi a depus diligenţele necesare pentru soluţionarea pe cale amiabilă a acestui litigiu, conform notificării pentru data de 30.09.2007, nu s-a ajuns la niciun rezultat deşi pârâta avea obligaţia ca anterior să notifice intenţia de reziliere şi să parcurgă procedura de conciliere, ori, neprocedând în acest fel i s-a creat un prejudiciu constând în beneficiul nerealizat pentru perioada neexecutată din contract, preavizul acordat celor 48 de salariaţi pe care i-a concediat, cheltuieli ocazionate de achiziţionare a echipamentului de pază şi protecţie.

Pârâta a solicitat introducerea în cauză în calitate de pârât a (...) E. SA MEMBRU H. P. B - ZONA E. M, având în vedere că (...) E. SA – B SUCURSALA E. SA M a fost radiată, conform certificatului de radiere emis de ORC şi depus la dosar.

Prin notele scrise, pârâta a solicitat respingerea acţiunii pe de o parte întrucât a fost formulată prematur, nefiind respectate dispoziţiile art. 7201 C.pr.civ., iar pe fond , în conformitate cu dispoziţiile E., nu a mai fost oportună menţinerea unui număr atât de M de posturi de pază, având în vedere restructurarea de zonă şi desfiinţarea de puncte de lucru.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat ca pe lângă înscrisurile depuse să se efectueze o expertiză contabilă care să calculeze contravaloarea prejudiciului suferit urmare a rezilierii unilaterale, constând în beneficiul nerealizat pentru perioada neexecutată, suma reprezentând preaviz pentru cei 48 de salariaţi, amortismentul echipamentului de pază şi protecţie.

Pârâta a solicitat ca expertul să aibă în vedere numărul de persoane nominalizat pe posturile ce prestau activitate pentru (...) E. SA, din beneficiul nerealizat, urmând a se scădea costurile de echipament, costurile salariale, costuri pentru instruire, iar ca dată a încetării prestării de servicii să se aibă în vedere data efectivă a ridicării posturilor de pază şi nu data comunicării notificării de încetare prestări servicii; la pierderile efectiv suportate să se aibă în vedere posturile de pază efectiv viabile şi nu cele desfiinţate anterior sau ulterior încetării contractului.

Tribunalul a constatat următoarele:

Cu privire la excepţia prematurităţii, aceasta a fost respinsă prin încheierea din 12.02.2007, încheiere împotriva căreia pârâta a formulat recurs la Curtea de A P E L C R A I O V A, recurs anulat ca netimbrat prin decizia nr. 329/05.04.2007.

Cu privire la fond a constatat că:

La data de 08.04.1999, între părţi s-a încheiat un contract pentru prestări de servicii în temeiul căruia, reclamanta trebuia să asigure paza patrimoniului pârâtei conform unui plan de pază întocmit de prestatoare împreună cu beneficiarul şi avizat de IPJ M, pentru aceste servicii beneficiarul urmând să plătească în termen de 10 zile de la data prezentării facturii, costul prestaţiei.

Acest contract a fost prelungit succesiv prin acte adiţionale, prin acordul părţilor, cu privire la perioadă, puncte de pază şi contravaloare prestaţie.

Din observarea raportului de expertiză a rezultat că în urma analizării evidenţelor contabile a celor două societăţi implicate, despăgubirile solicitate de către reclamantă cu titlu de drepturi salariale achitate pentru cei 48 de angajaţi disponibilizaţi nu se justifică deoarece nu s-au prezentat acte din care să rezulte disponibilizarea şi redistribuirea la alte posturi şi pe cale de consecinţă nici suma reprezentând amortismentul aferent echipamentului de pază şi protecţie este O. şi nedatorată, întrucât era solicitată tocmai datorită disponibilizării care nu s-a produs şi pe baza mediei profitului realizat de către reclamantă în cei trei ani anteriori s-a calculat o despăgubire în cuantum de 65.389 lei.

În urma obiecţiunilor formulate de către pârâtă şi care au fost admise de către instanţă, expertul a recalculat contravaloarea prejudiciului având în vedere situaţia tuturor punctelor de lucru pentru care reclamanta presta servicii de pază, precum şi procesul de reorganizare parcurs de către pârâtă cu consecinţa închiderii unora dintre acestea, aspecte faţă de care a rezultat un profit nerealizat pe perioada 01.10.2006-01.04.2008, de 48.291 lei.

În contractul încheiat de către părţi, în art.4 s-a prevăzut că se poate rezilia contractul înainte de expirarea termenului în situaţia restructurării unităţilor sau restrângerii activităţii, precum şi atunci când se înregistrează abateri repetate cu privire la derularea contractului şi numai după notificarea intenţiei cu cel puţin 30 de zile înainte şi după parcurgerea procedurii concilierii prev. la art. 24 din contract. Totodată în acelaşi articol s-a prevăzut clauza în conformitate cu care dacă contractul se reziliază din vina beneficiarului, acesta datorează prestatorului contravaloarea prejudiciului compus din cheltuieli cu personalul disponibilizat, indemnizaţii de preaviz, beneficiul nerealizat pe perioada nerealizată din contract.

Tribunalul a mai constatat că prin adresa nr. 702/2006 i s-a adus la cunoştinţă reclamantei că serviciile de pază au fost preluate de către o altă societate, respectiv H. 4 G. fără să-i fie indicată vreo abatere repetată privind derularea contractului, iar prin adresa nr. 2558/31.08.2006 şi înregistrată sub nr. 1372 din 04.09.2006, reclamantei i s-a adus la cunoştinţă că se reziliează contractul nr. 1333 din 06.08.2004 fără a fi respectate dispoziţiile art. 4 din contract care fac trimitere şi la disp. art. 24 în conformitate cu care, părţile se obligau să execute cu bună credinţă obligaţiile stipulate în contract, să încerce soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii apărute în derularea contractului şi numai în cazul în care acestea nu vor putea fi rezolvate în acest mod, fiecare parte are dreptul că ceară soluţionarea fie pe calea arbitrară, fie pe cale judecătorească, notificarea, urmând să fie trimisă cu cel puţin 30 de zile înainte şi după parcurgerea procedurii concilierii, adevăratul motiv constituindu-l predarea acestor servicii de pază către o altă firmă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta (...) E. SA B – ZONA E. M, care la termenul din 20 septembrie 2007 a fost calificat de Curtea de A P E L C R A I O V A ca fiind apel în raport de dispoziţiile art. 282 alin.1 coroborat cu art. 7208 Cord procedură civilă.

Împotriva aceleiaşi sentinţe şi reclamanta (...) E. T. SRL D T – S, a formulat cerere de aderare la apel înăuntrul termenului de apel, respectiv la data de 20 septembrie 2007.

În aceste condiţii, Curtea, urmează a soluţiona ambele apeluri.

Motivele invocate de apelanta pârâtă (...) E. SA B - ZONA E. M vizează următoarele:

Instanţa de fond a avut în vedere profitul net nerealizat de reclamantă pe perioada 1.10.2006 – 1.04.2008, stabilit de expert la suma de 48.291 lei, însă în aceasta au fost incluse şi puncte de lucru care nu mai sunt administrate de E. sau sunt demolate, cum ar fi depozitul de produse petroliere E. S, depozit E. O şi H., staţia E. nr. 5, staţiile V M, D., O, Motel, staţia 2 şi 7 T S.

C de-al doilea motiv de recurs, critică soluţia instanţei de fond prin care a fost respinsă excepţia invocată de apelanta pârâtă cu privire la prematuritatea introducerii acţiunii.

Susţine apelanta pârâtă că nu a fost respectată procedura concilierii prealabile prevăzută de art. 7201 C.pr.civ., în sensul că a primit invitaţia la conciliere la data de 19.09.2006, pentru data de 30.09.2006, nefiind astfel îndeplinită condiţia termenului de minim 15 zile prevăzut de lege.

Pe de altă parte, apelanta reclamantă critică sentinţa instanţei de fond în sensul că în mod greşit a fost stabilită întinderea despăgubirilor ce i-au fost acordate.

În esenţă, este criticat modul de calcul al despăgubirilor evidenţiat în raportul de expertiză contabilă pe care instanţa de fond şi l-a însuşit şi solicită efectuarea unei alte expertize contabile care să stabilească valoarea prejudiciului datorat de apelanta pârâtă în raport de dispoziţiile art. 4 din contractul de prestări de servicii încheiat între părţi.

Mai susţine apelanta reclamantă că instanţa de fond nu i-a acordat daunele interese prevăzute distinct în art. 4 alin. final din contractul de prestări de servicii, care trebuiau suportate de beneficiarul culpabil.

La termenul din 18 octombrie 2007, părţile au solicitat efectuarea unei expertize contabile care să stabilească cuantumul prejudiciului suferit de apelanta reclamantă urmare rezilierii unilaterale a contractului de prestări de servicii.

Curtea a admis proba solicitată şi a dispus efectuarea acesteia de către expertul contabil E. M..

Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate a dispoziţiilor art. 294 şi următoarele C.pr.civ., în raport de probele administrate în cauză, Curtea reţine că acestea nu sunt fondate şi urmează a fi respinse pentru următoarele considerente:

Critica ce vizează excepţia prematurităţii acţiunii invocată de apelanta pârâtă nu este fondată deoarece scopul pentru care legiuitorul a instituit procedura concilierii directe în capitolul XIV în C o d u l d e procedură civilă, este acela ca în materia litigiilor comerciale să se diminueze numărul acestora pe calea încercării de conciliere amiabilă între părţi şi numai după aceea să se apeleze la intervenţia instanţelor de judecată.

În speţa de faţă, este adevărat că nu a fost respectat termenul de minim 15 zile cu privire la data concilierii însă, aceasta nu afectează caracterul litigios al cauzei atâta timp cât în timpul judecăţii apelanta pârâtă nu a recunoscut pretenţiile apelantei reclamante.

Prin urmare chiar dacă invitaţia la conciliere ar fi respectat termenul de 15 zile, scopul pentru care a fost instituită această procedură, respectiv acela al soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, nu ar fi fost atins.

Pe de altă parte, apelanta pârâtă nu dovedeşte o vătămare reală prin neîndeplinirea procedurii prealabile a concilierii astfel încât reluarea litigiului din această fază procedurală nu ar face decât să tergiverseze soluţionarea acestuia.

Mai mult, norma juridică instituită în art. 7201 C.pr.civ., este una eliptică fiind lipsită de sancţiune.

În ceea ce privesc motivele de apel invocate de apelanta pârâtă şi de apelanta reclamantă ce vizează cuantumul despăgubirilor, Curtea reţine că acestea au fost corect stabilite de instanţa de fond care a avut în vedere raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză de expertul E. O., care a stabilit în suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară aflat la filele 115-117 dosar fond, cuantumul profitului nerealizat şi datorat de către apelanta pârâtă în temeiul art. 4 din contractul de prestări de servicii încheiat între părţi.

Astfel, potrivit clauzei prevăzute la art.4 din contractul de prestări de servicii nr. 1333/02.04.1999, prelungit prin act adiţional până la data de 01.04.2008 „În cazul rezilierii contractului din vina beneficiarului, acesta datorează prestatorului daune reprezentând contravaloarea echipamentului distribuit personalului disponibilizat şi neamortizat, indemnizaţiile de preaviz acordate acestui personal şi beneficiul nerealizat pe perioada nerealizată din contract, precum şi daune interese. ”

În ceea ce priveşte contravaloarea echipamentului distribuit personalului disponibuilizat şi neamortizat şi indemnizaţiile de preaviz acordate acestui personal, instanţa de fond a stabilit în mod corect că pârâta nu datorează plata acestor sume întrucât reclamanta nu a disponibilizatat personal ca urmare a rezilierii unilaterale a contractului cu pârâta, situaţie ce rezultă din expertiza contabilă întocmită atât la fond cât şi din cea întocmită în apel.

În ceea ce priveşte beneficiul nerealizat al cărui cuantum a fost criticat prin motivele de a p e l d e ambele părţi, Curtea constată că determinarea acesteia de către expertiza contabilă întocmită în apel nu este corectă sub aspectul datei până la care acesta a fost calculat aşa cum rezultă din anexa 2 aflată la fila 92 dosar apel.

Astfel, pe coloana 7 a acestei anexe, este stabilit numărul de luni de funcţionare a posturilor de pază, respectiv de la data de 30.09.2006 şi până la restructurare.

În funcţie de numărul de luni de funcţionare efectivă, expertul a stabilit în coloana 7 suma ce reprezintă beneficiul net nerealizat.

Acest calcul este greşit deoarece trebuia avută în vedere la calcularea beneficiului nerealizat data expirării contractului, respectiv 01.04.2008 şi nu data desfiinţării postului de pază urmare rezilierii unilaterale a contractului.

Pe de altă parte, la stabilirea beneficiului nerealizat, expertul a avut în vedere în varianta 2 valoarea facturilor încasate de către apelanta reclamantă pe perioada derulării contractului ceea ce nu reprezintă beneficiul nerealizat ci, doar contravaloarea serviciilor prestate în perioada respectivă.

În aceste condiţii, Curtea apreciază că modul corect de calcul al beneficiului nerealizat este cel stabilit de către expertul contabil E. O. în suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit la fond, care se ridică la suma de 48.291 lei.

La stabilirea acestei sume, expertul contabil a avut în vedere restructurarea sau restrângerea de activitate a mai multor staţii E. a căror pază era asigurată de apelanta reclamantă, iar suma rezultată reprezintă profitul estimat pentru perioada rămasă din ciclul de doi ani de executare a contractului de la data rezilierii unilaterale a acestuia şi are la baza calculului media ratei profitului realizat de reclamantă pe ultimii trei ani(2004, 2005, 2006) şi media veniturilor realizate pe anii 2004 şi 2005 ajustate cu restructurarea a două puncte de lucru şi reducerea de activitate pentru alte două puncte de lucru.

Prin urmare, motivele de apel invocate de cele două apelante cu privire la cuantumul beneficiului nerealizat acordat de instanţa de fond sunt neîntemeiate.

În ceea ce priveşte motivul de apel invocat de apelanta reclamantă (...) E. T. SRL D T – S ce vizează neacordarea daunelor interese prevăzute în art. 4 din contractul de prestări de servicii, Curtea constată că şi acesta este nefondat.

Acordarea daunelor interese, este într-adevăr prevăzută în art. 4 din contract, însă, apelanta reclamantă nu a solicitat obligarea pârâtei la acestea nici prin cererea introductivă şi nici ulterior în cursul judecăţii astfel încât, instanţa de fond ar fi acordat un plus petita dacă s-ar fi pronunţat asupra acestora.

Curtea constată astfel că apelanta reclamantă a formulat o cerere nouă în apel atunci când a solicitat obligarea pârâtei şi la daune interese ceea ce nu este admisibil potrivit art. 194 C.pr.civ. deoarece prin aceasta se tinde a se schimba obiectul cererii de chemare în judecată.

În consecinţă, Curtea, urmează ca în baza art. 296 C.pr.civ. să respingă ambele apeluri ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D EC I D E

Respinge ca nefondate apelurile declarate de pârâta (...) E. SA B - ZONA E. M cu sediul în B, D. E., nr.239, sector 1 şi de către reclamanta (...) E. T. SRL D T – S cu sediul în Dr.Tr.S,(...), jud.M împotriva sentinţei nr.234/COM din 6 iunie 2007, pronunţate de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 27 februarie 2008.

PREŞEDINTE,

N. N. JUDECĂTOR,

S. MATEUCĂ

GREFIER,

GABRIELA D.

G.C. 27 Februarie 2008

Jud.red.MM

Jud.fond ET

Tehnored.NB/4 ex/7 aprilie 2008