Asociatie de Proprietari obligata la refacerea terasei. Apartament de la ulitmul etaj afectat de infiltratii.

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL IAȘI

SECTIA CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

DECIZIE Nr. 444

Ședința publică de la 23 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Georgeta Protea

JUDECĂTOR 2: Mona Maria Pivniceru

JUDECĂTOR 3: Adriana

Grefier:

S-a luat în examinare cererea de recurs formulată de SC "" SRL împotriva deciziei civile nr. 537 din 9.06.2008 a Tribunalului Iași.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat pentru recurentă și avocat pentru intimata Asociația de proprietari PT 8, lipsă fiind intimatul.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, din care rezultă că pricina este la prim termen, recursul este motivat, declarat în termen, recurenta a fost citată cu mențiunea de a achita taxa judiciară de timbru de 4 lei și timbru judiciar de 0,15 lei, s-au comunicat motivele de recurs intimatei Asociația de Proprietari PT 8.

Avocat depune la dosar împuternicire avocațială pentru recurentă și chitanța nr. - din 22.10.2009 reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru de 4 lei și timbru judiciar de 0,15 lei.

Avocat depune la dosar împuternicire avocațială pentru intimata Asociația de Proprietari PT 8 și întâmpinare, cu duplicat.

Instanța constată că taxa judiciară de timbru a fost achitată în întregime iar întâmpinarea a fost depusă cu nesocotirea termenului procedural prevăzut de art. 308 alin.2 Cod procedură civilă șli va fi păstrată la dosar drept concluzii scrise.

Apărătorii prezenți ai părților litigante arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată pricina în stare de judecată și acordă cuvântul părților la dezbateri.

Avocat solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, fără obligarea părții adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Avocat solicită respingerea recursului, păstrarea deciziei Tribunalului Iași ca legală și temeinică. Arată că motivele de recurs nu se încadrează în cele prevăzute de Codul d e procedură civilă.

Referitor la înscrierea în fals, solicită a se avea în vedere că acel contract nr. 4 fost depus la instanța de apel, au fost efectuate lucrările de execuție, fapt necontestat. Solicită obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. Arată că va depune dovada onorariului de avocat.

În ceea ce privește excepția invocată referitoare la neîncadrarea motivelor de recurs în disp. art. 304 pc.1-9 Cod procedură civilă, avocat învederează instanței că acestea se încadrează în prevederile art. 304 pc. 7,8,9 Cod procedură civilă.

Declarându-se dezbaterile închise, instanța rămâne în pronunțare asupra excepției și pe fondul cauzei.

Înainte de terminarea ședinței de judecată se prezintă avocat ce depune la dosar copia chitanței conformă cu originalul nr. 313/2009 reprezentând onorariu avocat de 300 lei.

După deliberare:

CURTEA DE APEL:

Asupra recursului civil de față;

Reclamantul a solicitat să se dispună obligarea pârâtei Asociația de Proprietari PT 8 să efectueze de urgență lucrările de reparații asupra terasei scării Cab locului C9,prin refacerea completă a hidroizolației și să plătească daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a hotărârii și până la îndeplinirea obligației.

Cererea a fost legal timbrată și,în motivare,reclamantul a arătat că, în anul 2005, solicitat președintelui Asociației de Proprietari să întreprindă măsuri pentru repararea terasei blocului întrucât era deteriorată.

Pârâta a încredințat lucrarea către antreprenor care a efectuat-o deficitar, reapărând infiltrațiile de apă în luna septembrie 2005 care au dus la degradarea tavanului și a pereților din debaraua și bucătăria apartamentului ce aparține reclamantului.

A mai susținut reclamantul că pârâta nu a întreprins nimic pentru a înlocui hidroizolația, deși are îndatorirea legală de a asigura folosința normală a spațiilor aflate în proprietatea comună a locatarilor, efectuând la timp și în mod corespunzător reparațiile ce se impun.

În drept,reclamantul a invocat disp.art.1073 Cod civil.

Pârâta a introdus și o cerere de chemare în garanție prin care a solicitat obligarea terțului să realizeze lucrările de reparație a hidroizolației terasei scării Cab locului C 9 din I,- și să-i plătească daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a hotărârii și până îndeplinirea obligației.

În fapt, pârâta a arătat că a încheiat un contract de antrepriză cu, în anul 2005, pentru executarea unor lucrări de hidroizolație la terasa blocului C 9,scara

Conform art. 5.3 din contract antreprenorul garantează lucrarea pentru o perioadă de 60 de luni.

La sfârșitul lucrării,chemata în garanție a încheiat un proces-verbal în care s-a menționat faptul că reclamantul a refuzat să-și dea acordul cu privire la folosire apei potabile din apartamentul său în vederea inundării terasei pentru a se stabili eventualele defecte ale lucrării.

La data de 14.05.2007 reprezentantul asociației a constatat că izolația făcută de antreprenor în anul 2005 are scăpări deoarece se produc scurgeri de la ploi în sufrageria reclamantului.

Aceeași stare de lucruri a fost reținută și de către delegatul Inspectoratului de Stat în Construcții I în ziua de 17.05.2007.

În drept, pârâta a invocat disp.art.1073 cod civil și art. 60 Cod procedură civilă.

Prin sentința civilă nr.11046 din 10.10.2008 Judecătoria Iași a admis cererea principală formulată de către reclamantul, în contradictoriu cu pârâta Asociația de Proprietari P T 8, prin președinte.

A obligat pârâta să realizeze lucrările de reparație a hidroizolației terasei scării Cab locului C 9 din I,-.

A obligat pârâta să plătească reclamantului daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până îndeplinirea obligației.

A admis cererea de chemare în garanție promovată de către pârâta Asociația de Proprietari PT 8 în contradictoriu cu chemata în garanție

A obligat chemata în garanție să realizeze lucrările de reparație a hidroizolației terasei scării Cab locului C 9 din I,-.

A obligat chemata în garanție să plătească pârâtei Asociația de Proprietari PT 8 daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până îndeplinirea obligației.

A luat act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli judiciare.

A obligat chemata în garanție să achite pârâtei Asociația de Proprietari PT 8 suma de 508,3 lei,cu titlu de cheltuieli judiciare.

A reținut instanța de fond că reclamantul este proprietarul apartamentului cu numărul 19,situat I,-- 9,. 4 și face parte din Asociația de Proprietari P T 8. blocului C 9 are 4 niveluri, apartamentul reclamantului aflându-se la ultimul etaj.

Reclamantul face parte din Asociația de Proprietari P T 8 care a încheiat cu chemata în garanție contractul nr.4/30.08.2005.

Obiectul acestei convenții îl reprezintă executarea de către antreprenorul a lucrărilor privind hidroizolația la - 9,. B,- precum și la scara C,apartamentele 19 și 20.

Lucrările au fost finalizate în luna august 2005 iar, începând cu data de 27 iulie 2006, reclamantul a sesizat în scris Inspectoratul în Construcții I, pârâta Asociația de Proprietari P T 8, I, Direcția de Control din cadrul municipiului I (conform înscrisurilor de la filele 48-76) cu privire la apariția unor mari infiltrații de apă în apartamentul său ca urmare a reparațiilor deficitare realizate de către antreprenorul.

Situația de fapt descrisă de către reclamant a fost pe deplin confirmată de către: procesele-verbale de constatare întocmite de către pârâtă în zilele de 25.02.2008, 14.05.2007, 10.08.2006; procesul-verbal de inspecție nr. 4738/17.05.2007 întocmit de către Inspectoratul Județean în Construcții I; martorul G; fotografiile depuse la dosar (filele 29- 45) de către reclamant.

De altfel, între reprezentanții pârâtei și ai chematei în garanție s-a încheiat la data de 17.03.2008 procesul verbal nr.416 prin care s-a constatat la blocul C 9, scara C,-,apartamentul nr. 19: "desprinderea hidroizolației noi de pe hidroizolația veche la delimitarea cu scara B, lucru datorat în mare parte cedării hidroizolației".

Articolul 34 din Legea nr.230/2007 prevede că: "Administrarea, întreținerea, investițiile și reparațiile asupra proprietății comune sunt în sarcina asociației de proprietari.

Asociația de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune."

Din interpretarea acestui text rezultă că revine pârâtei Asociația de Proprietari P T 8, atât obligația legală de a întreține și repara terasa blocului în care locuiește reclamantul, cât și responsabilitatea pentru modul în care au fost realizate lucrările aferente de către antreprenorul, iar reclamantul are posibilitatea de a chema în judecată doar pârâta pentru felul în care își îndeplinește obligațiile,fiind un terț față de contractul nr.4/30.08.2005 și neavând legitimitatea de a chema direct în justiție antreprenorul pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

În consecință, instanța a apreciat că reclamantul a probat împrejurarea că pârâta nu și-a respectat satisfăcător sarcina de a repara terasa blocului și a admis ca fiind fondată cererea reclamantului,obligând pârâta să efectueze reparațiile hidroizolației terasei scării Cab locului C 9 din I,-.

În scopul asigurării executării acestei obligații de a face, având în vedere și consecințele negative materiale și morale importante produse asupra bunului reclamantului cât și confortului și calității vieții sale,instanța a obligat pârâta să plătească reclamantului daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până îndeplinirea obligației.

În privința cererii de chemare în garanție, instanța a considerat că este circumscrisă regimului juridic ce derivă din răspunderea contractuală,drepturile și obligațiile pârâtei Asociația de Proprietari P T 8 și chematei în garanție avându-și fundamentul în contractul nr. 4/30.08.2005.

Chemata în garanție și-a asumat obligația de a executa și termina lucrările de hidroizolație până la data de 30.09.2005 (art. 2.1 și 4.3 din contract).

Conform art. 4.1 contractul a intrat în vigoare la data semnării și a încetat la terminarea lucrărilor și efectuarea ultimei plăți, iar începerea și terminarea lucrărilor se constată prin procese-verbale între antreprenor și investitor (art. 4.5 contract).

În cauză nu există nici un proces-verbal de terminare a lucrărilor și de recepție întocmit între pârâtă și chemata în garanție.

Prin urmare, nefiind constatată potrivit convenției părților, terminarea lucrării,se desprinde concluzia că efectele contractului se produc și în prezent,antreprenorului revenindu-i în continuare obligația de a executa în condiții de calitate hidroizolația terasei scării Cab locului C 9 din I,-.

Cu atât mult cu cât, prin procesul-verbal nr. 416/17.03.2008, chemata în garanție a recunoscut desprinderea hidroizolației noi și și-a luat angajamentul de a remedia situația până la data de 29.03.2008, termen nerespectat.

Instanța a respins apărarea antreprenorului privind faptul că pârâta nu mai beneficiază de garanție deoarece obligația sa de a executa hidroizolația terasei superioare apartamentului reclamantului subzistă în considerarea nefinalizării lucrărilor și nu în temeiul garantării acestora.

Instanța a considerat că nici apărarea chematei în garanție vizând imposibilitatea încheierii actelor legale de recepție nu este întemeiată,în condițiile în care nu a exhibat nici o dovadă de natură demonstra că a înștiințat sau a solicitat pârâtei, ca beneficiar al lucrării,să recepționeze lucrarea, iar neîntocmirea procesului-verbal de recepție și finalizare să fi fost împiedicată exclusiv din vina pârâtei.

Instanța a reținut că părțile au înscris în contract și clauza, conform căreia,în executarea lucrărilor și recepționarea acestora se aplică reglementările în vigoare din domeniu.

Art. 23 lit. c și k din Lg.10/1995 stipulează că executantul lucrărilor de construcții are printre obligații principale și: asigurarea nivelului de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați; remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii.

În conformitate cu dispozițiile art. 969, 970 Cod civil convenția părțile are putere obligatorie și trebuie adusă la îndeplinire cu bună credință.

În concluzie, instanța a constatat că pârâta a probat că antreprenorul nu și-a îndeplinit, culpabil, obligațiile contractuale și a obligat chemata în garanție să realizeze lucrările de reparație a hidroizolației terasei scării Cab locului C 9 din I,- și să plătească pârâtei Asociația de Proprietari P T 8 daune cominatorii în cuantum de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri și până la îndeplinirea obligației.

În baza art. 274 Cod procedură civilă instanța a obligat chemata în garanție să achite pârâtei suma de 508,3 lei,cu titlu de cheltuieli judiciare, constând în contravaloarea taxelor judiciare și onorariu avocat.

Tribunalul Iași, prin decizia civilă nr. 537 din 9.06.2009, a respins apelul declarat de I și a obligat apelanta să plătească Asociației de Proprietari P T 8 suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pronunțând această decizie, tribunalul a reținut că critica potrivit căreia apelanta nu era obligată prin contract la executarea lucrării de izolație aferent apartamentelor 19 și 20 scara C este nefondată. La dosar există copia contractului nr. 4 din 30.09.2005 (fila 21 dosar apel) prin care apelanta a convenit executarea hidroizolatei pentru blocul C 9,. C,- pentru care s-a și întocmit devizul estimativ aflat la fila 115 dosar fond.

În ceea ce privește motivul de apel constând in inexistența condițiilor răspunderii contractuale motivat de incidența art. 4.4. din contractul părților care absolvă pe apelantă de obligația de garanție, Tribunalul a constatat și acest motiv de apel nefondat. Obligația înscrisă in art. 4.4 din contract in sarcina investitorului de a asigura anual verificarea lucrării de către antreprenor este in mod evident o obligație ulterioară finalizării lucrării care, potrivit art. 5 din contract, presupunea o recepție a lucrării, adică o constatare comună a părților contractante a conformității lucrării executate cu ceea ce s-a contractat, sub aspect cantitativ și calitativ. astfel de recepție nu a fost încheiată, așa cum s-a realizat in privința scării Aaa celuiași bloc la data de 30.07.2008 (fila 122 dosar fond).

Prin urmare nu a putut fi primită apărarea potrivit căreia lipsa de diligență a beneficiarului investiției atrage absolvirea apelantei de obligația de garanție a calității lucrării mai înainte de a se proba îndeplinirea obligației contractate de către apelantă in termenii de calitate conveniți, proprii acestui tip de lucrare. Procesul verbal de inspecție din 17.05.2007 înscrie mai multe cauze concurente pentru situația de fapt constatată, adică degradarea condițiilor de locuit ale locatarilor de la ultimul etaj datorită infiltrațiilor de apă, intre care Tribunalul a apreciat că maniera de executare a lucrărilor de hidroizolație de către apelantă, lipsită de o documentație de proiect cu detalii de execuție, lipsa documentelor de calitate, este determinantă, astfel că in mod corect a reținut instanța de fond angajarea răspunderii antreprenorului pentru executarea culpabilă a obligațiilor contractuale in realizarea lucrărilor de hidroizolație.

S-a declarat recurs considerând că decizia tribunalului este nelegala pentru motivele înscrise în art. 304 punctele 7, 8, 9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivelor de recurs, se susține că, așa cum a reținut și tribunalul, contractul pentru efectuarea lucrărilor de izolație la apartamentele 19 și 20 de la scara C, a fost încheiat la data de 30.09.2009, însă această instanță nu a observat că, potrivit art. 4.3 din contract, durata de execuție este de până la 30.09.2005 și se modifică în funcție de vreme.

Astfel, din simpla lecturare a contractului se poate constata că lucrările de izolație aferente celor două apartamente s-au finalizat în chiar momentul încheierii contractului,

Susține recurenta că, în realitate, contractul nr. 4/30.08.2005 a fost falsificat, iar reținerea tribunalului că lipsa de diligență a beneficiarului investiției atrage absolvirea apelantei de obligația de garanție calității lucrării mai înainte de a proba îndeplinirea obligației contractate este în afara dispozițiilor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 10/1995 și a prevederilor contractului.

Asociația de proprietari nu a respectat obligațiile de la literele a, c, d, f și h ale art. 21, aspect constatat și în procesul-verbal întocmit de Inspectoratul Teritorial în Construcții I, în care s-au stabilit o serie de măsuri și termene clare, care, de asemenea, nu au fost respectate de către investitor.

Recurenta mai pretinde că, potrivit art. 33 din Legea nr. 10/1995, constituie contravenție lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate, urmare convocării făcute de executant. Astfel, atâta vreme cât investitorul nu a asigurat verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor, investitorul ar fi trebuit să fie sancționat contravențional.

Învederează recurenta că obligarea sa la plata de daune cominatorii este abuzivă atâta vreme cât acest pact comisoriu nu a fost prevăzut în contract, ea urmând să răspundă, conform art. 8.4 din convenția părților.

Legal citați, intimații nu au formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 308 alin. 2 Cod procedură civilă.

Asociația de Proprietari PT 8 a depus la dosarul cauzei note de concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Susține intimata că, în mod culpabil, recurenta nu și-a îndeplinit obligațiile ce derivă din contractul încheiat între părți, astfel că aceasta nu poate invoca lipsa de diligență investitorului.

În recurs nu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de susținerile părților, de ansamblul materialului probator și de prevederile legale incidente, Curtea reține că recursul nu este întemeiat.

Astfel, Curtea constată că, deși recurenta a invocat motivele de recurs înscrise în art. 304 punctele 7, 8, 9 Cod procedură civilă, criticile dezvoltate de aceasta sunt susceptibile de a fi încadrate numai în punctul 9 al art. 304.

Acest motiv de recurs nu este, însă, incident, deoarece tribunalul a aplicat corect prevederile legale în materie la situația de fapt din speță.

Curtea reține că susținerile recurentei cu privire la existența contractului nr. 4/30.09.2005, încheiat între părți sunt contradictorii.

Astfel, inițial, pârâta pretins că termenul de execuție lucrărilor prevăzute în contract era de "până la 30.09.2005 și se modifică în raport de vreme", iar, ulterior, aceasta invocă falsitatea contractului.

Însă, existența contractului și efectuarea lucrărilor de izolații la scara Cab locului C 9 de către recurentă sunt probate și cu tabelul cu locatarii nemulțumiți de executarea lucrărilor de reparații la terasa blocului C 9 scara C de către, adresele nr. 374 din 13 septembrie 2006 și nr. 294/4.06.2007 ale Inspectoratului de Stat în Construcții, procesul-verbal de inspecție încheiat la data de 17.05.2007 de către Inspectoratul de Stat în Construcții, situația de lucrări din septembrie 2005 semnată și stampilată de către beneficiar și antreprenor, devizul estimativ al lucrărilor de hidroizolații la scara Cab locului C 9, de asemenea, semnat și stampilat de ambele părți contractante, procesul - verbal de constatare încheiat la data de 25.02.2008 de către Asociația de Proprietari P T 8, notificarea înaintată de către asociație recurentei la data de 3.03.2008 și cu procesul - verbal nr. 416/17.03.2008 prin care s-a angajat, urmare deficiențelor constatate la fața locului, să refacă lucrarea de izolație la data de 29.03.2008, funcție de condițiile meteo.

Prin urmare, tribunalul a procedat la o corectă aplicare a prevederilor art. 969, 970 Cod civil menținând obligarea chematei în garanție la executarea efectivă a lucrărilor asumate în convenția încheiată de părți.

Susținerea recurentei referitoare la faptul că asociația de proprietari nu ar fi respectat prevederile art. 21 literele a, c, d, f, h și ale art. 33 din Legea nr. 10/1995 nu poate fi primită de către instanța de recurs.

Este adevărat că excepția de neexecutare a contractului este un mijloc de apărare aflat la dispoziția uneia dintre părțile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea obligației ce-i incumba, fără ca partea care pretinde această executare să-și execute propriile obligații.

Însă, pentru ca excepția de neexecutare să poată fi invocată se cer fi întrunite mai multe condiții cumulative între care și aceea referitoare la faptul că neexecutarea obligației de către cel căruia i se opune este numai parțială și cu totul minoră, și că, deci, nu justifică refuzul celeilalte părți de a-și executa obligația.

În speță, obligația principală principală a investitorului era de a achita contravaloarea lucrărilor de hidroizolație, obligație pe care aceasta și- dus-o la îndeplinire. Neexecutarea obligației asociației de proprietari de a asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați este cu totul minoră atât timp cât recurenta nu a procedat la refacerea lucrărilor de hidroizolații, ce fac obiectul contractului nr. 4/30.09.2005, așa cum s-a angajat prin procesul - verbal încheiat la 17.03.2008.

În consecință, atât timp cât recurenta trebuia să-și execute mai întâi lucrările de refacere a hidroizolației la terasa scării Cab locului C 9, ea nu poate invoca neexecutarea obligației investitorului de a desemna diriginte de șantier sau un agent economic de consultanță specializat care să asigure verificarea calități lucrărilor.

Critica referitoare la obligarea recurentei la plata de daune cominatorii de 30 lei/zi întârziere cu ignorarea clauzei penale inserate în convenția părților, la art. 8.4 nu poate fi cenzurată de către C ca urmare a faptului că ea a fost formulată direct în recurs, nefăcând obiectul controlului judiciar exercitat de către instanța de apel.

Față de cele ce preced, în baza art. 312 alin. 1 teza I Cod procedură civilă, se va respinge recursul declarat de și se va menține decizia atacată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E CI D

Respinge excepția nulității recursului.

Respinge recursul declarat de SC ""SRL împotriva deciziei civile nr. 537 din 9.06.2008 a Tribunalului Iași, decizie pe care o menține.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 23.10.2009.

PREȘEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

- - - - - - -

Detalii: http://legeaz.net/spete-civil-jurindex/obligatie-de-a-face-444-2009-1cf