Acoperis fara autorizatie. Avarierea unui autoturism. Ruina edificiului.

Sentinţa civilă 742/22.10.2008, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, în dosarul nr. 62/181/2008

Pin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.01.2008 sub nr. 62/181/2008, reclamantul Ş. D. a solicitat , în contradictoriu cu pârâtul P. N. , ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat să plătească suma de 3170,5 lei reprezentând cheltuielile necesare reparării autoturismului marca „ Aro 244” cu nr. de înmatriculare………, proprietatea sa.

În motivare, reclamantul arată că pârâtul a construit fără autorizaţie un acoperiş la blocul nr. -, cu un mare grad de înclinare şi fără să monteze parazăpezi şi burlane de scurgere a apei. Arată reclamantul că pe data de 17.01.2008 , a căzut de pe acest acoperiş gheaţă şi zăpadă pe autoturismul său, distrugându-i capota, ambele aripi , plafonul şi spărgându-i parbrizul.

Menţionează că pentru repararea maşinii a achitat suma de 3170,5 lei reprezentând contravaloarea pieselor distruse şi a vopselei.

În drept , şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 1002 C.civ.

În dovedire, reclamantul a depus în xerocopie adeverinţa nr. 199/24.01.2007, proces - verbal de constatare, planşe foto , bonuri emise de S.C. ……… S.R.L. şi ……..S.R.L şi a solicitat încuviinţarea probei testimoniale.

La termenul din data de 26.03.2008 , instanţa a luat act de precizarea formulată de reclamant prin care solicita introducerea în cauză şi citarea în calitate de pârât a numitului S.V.

Pârâtul P. N. a formulat întâmpinare prin care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, acesta nefiind proprietar al apartamentului situat în Baia de Aramă, str. ……, bl. -, sc. - , ap. -, invocând în acest sens disp. art. 1002 C.civil care constituie temeiul juridic al acţiunii promovate de reclamant.

Precizează în continuare că a întreprins diligenţele necesare pentru a preveni prejudiciul suferit de reclamant , atrăgându-i atenţia acestuia în mod repetat să îşi mute autoturismul de pe spaţiul verde situat între trotuar şi bloc.

În apărare, pârâţii au solicitat încuviinţarea probei testimoniale .

Instanţa a procedat la audierea sub prestare de jurământ a martorilor propuşi în dovedire şi în apărare de către părţi.

Analizând acte şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

La data de 17.01.2008 de pe acoperişul apartamentului -, situat în Baia de Aramă, strada …….., blocul -, sc-, a căzut zăpadă pe autovehicolul marca „ Aro” cu nr. de înmatriculare …….., proprietatea reclamantului, producându-i avarii la capotă, plafon, aripa stângă - faţă şi aripa dreaptă – faţă. De asemenea, în aceleaşi condiţii s-a spart şi parbrizul autovehiculului.

Se reţine că, prin cererea de chemare în judecată reclamantul solicită obligarea pârâţilor la plata sumei de 3170,5 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare reparării autovehiculului.

Potrivit disp. art. 1002 C.civ, „ Proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina edificiului când ruina este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie”.

Astfel, practica judiciară şi literatura de specialitate au stabilit că prin ruina edificiului urmează să se înţeleagă nu numai dărâmarea completă , dar şi orice degradare sau dezagregare care prin cădere provoacă un prejudiciu unei alte persoane. De asemenea, ruina , degradarea sau dezagregarea trebuie să fie urmarea unui viciu de construcţie sau a lipsei de întreţinere.

De aceea, cel prejudiciat va trebui să dovedească nu numai existenţa prejudiciului şi raportul de cauzalitate dinte ruina edificiului şi prejudiciu, ci şi faptul că , ruina edificiului a fost cauzată de lipsa de întreţinere ori de vreun viciu de construcţie.

De îndată ce aceste elemente au fost dovedite de cel prejudiciat nici o altă dovadă nu mai este necesară, prevederile art. 1002 C.civ. devenind aplicabile, în sensul angajării răspunderii proprietarului. În acest sens prezumţia de răspundere este irefragabilă

Art. 1002 C.civ., stabileşte totodată, răspunderea pentru prejudiciul cauzat în sarcina proprietarului edificiului. Nu interesează, aşadar, cine este locatarul edificiului ci interesează cine este proprietarul acestuia.

Instanţa reţine din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare nr. 452/27.08.2003 că proprietar al apartamentului nr.-, situat în Baia de Aramă, strada …., blocul -, sc. -, sunt numiţii S. V. şi S. M.

De aceea , în raport de disp. art. 1002 C.civ. şi de menţiunile din contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 452/27.08.2003 , constatând lipsa calităţii de proprietar al pârâtului P.N. , instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestuia.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine ca parţial întemeiate pretenţiile reclamantului, motiv pentru care va admite în parte acţiune formulată de acesta.

Astfel, aşa cum s-a reţinut prin procesul - verbal de constatare încheiat de Poliţia oraşului Baia de Aramă, avariile autoturismului proprietatea reclamantului s-au produs urmare a căderii de pe acoperişul construit deasupra apartamentului - din blocul nr. -, aspecte confirmate de depoziţiile martorilor audiaţi în cauză.

De asemenea , prin nota de inspecţie încheiată la data de 14.04.2008, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mehedinţi a constatat că proprietarul apartamentului - , situat în Baia de Aramă, strada …….., blocul -, sc. - , a executat în perioada 2006, deci ulterior achiziţionării imobilului, fără autorizaţie de construire, o şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă , deasupra apartamentului al cărui proprietar este. S-a reţinut de către, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mehedinţi că acoperişul realizat nu întruneşte condiţiile tehnice de exploatare , acesta nefiind prevăzut cu parazăpezi, producându-se, astfel, alunecări de zăpadă.

De aceea , instanţa constată calitatea de proprietar al numitului S. V. , asupra apartamentului nr.-, precum şi viciile de construcţie ale acoperişului construit de acesta ( lipsa parazăpezilor ce au produs alunecări de zăpadă), astfel încât, condiţiile stipulate de disp. art. 1002 C.civ. fiind îndeplinite, se va angaja răspunderea delictuală a pârâtului.

În ceea ce privesc limitele răspunderii pârâtului , instanţa reţine că materia răspunderii civile delictuale este guvernată de două principii şi anume, răspunderea se angajează pentru cea mai uşoară culpă şi, indiferent de gravitatea vinovăţiei, obligaţia de reparare a prejudiciului este integrală.

Dacă, însă, se constată vinovăţia comună a autorului şi victima prejudiciului, gradul de vinovăţie al celor doi se ia drept criteriu pentru stabilirea întinderii despăgubirii datorată de autor.

De aceea, în raport de aceste principii, instanţa constată culpa comună a părţilor în producerea prejudiciului a cărui reparare se solicită. Astfel, martorii audiaţi în cauză ( filele 44,45,51) au precizat că reclamantul a purtat discuţii cu pârâtul P. N., acesta din urmă sugerându-i să mute autovehicolul din acel loc, tocmai datorită pericolului de alunecare a zăpezii.

Aceste depoziţii se coroborează cu menţiunile din procesul – verbal de constatare întocmit de Poliţia oraşului Baia de Aramă, în sensul că cei doi au avut discuţii cu privire la locul de parcare al maşinii reclamantului, confirmând , de altfel, precizările făcute de pârâtul P. N. prin întâmpinarea formulată.

Mai mult, instanţa reţine că verificările Inspectoratului Judeţean în Construcţii Mehedinţi au fost efectuate la sesizarea reclamantului Ş. D., fiindu-i astfel cunoscute viciile construcţiei executate de pârâtul S.V. şi pericolul alunecării zăpezii de pe şarpanta construită de pârâtul S. V.

De aceea , instanţa reţine în sarcina părţilor ( reclamantul şi pârâtul S.V.) o culpă comună şi totodată egală în producerea prejudiciului cauzat, reclamantul nefiind suficient de diligent cu bunul său , acesta putând să prevadă avarierea maşinii proprietatea acestuia, parcată sub acoperişul construit, fără autorizaţie de pârâtul S.V. şi de pe care a alunecat zăpada.

În ceea ce priveşte întinderea prejudiciului suferit de reclamant, instanţa constată că acesta este în cuantum de 3170,5 lei potrivit înscrisurilor emise de S.C. ….. S.R.L. şi ………….. S.R.L .

Faţă de cele reţinute , în baza art. 1002 C.civ. instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului P. N., urmând să admită în parte acţiunea promovată de reclamant

În baza art. 274 alin. 1 rap. la art. 276 c.p.c. instanţa va obliga pârâtul S. V. să plătească cheltuieli de judecată în favoarea reclamantului, proporţional cu cuantumul pretenţiilor admise.